Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy: 141.2711.50.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-29

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Ogłoszenie nr 562090-N-2019 z dnia 2019-06-17r.           

 

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą w części 4 przedmiotu zamówienia uznał ofertę firmy KOMFORTHOME s.c. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, cena brutto: 6 022,08 zł.

Uzasadnienie:

Oferta firmy KOMFORTHOME s.c. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,0000 pkt.  (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,0000 pkt),  termin płatności faktury 40% - (40,0000 pkt).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

firma WENTOKLIMA DEXXSI  Katarzyna Bartoszek, ul. St. A. Poniatowskiego 36, 31-709 Kraków podlega wykluczeniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) PZP, ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2). Zamawiający pismem z dnia 12.07.2019r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca zdolnych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania takimi osobami. Z przedłożonego Zamawiającemu wykazu wynika, iż Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie części 4, gdyż żadna z osób wskazanych przez wykonawcę nie posiada certyfikatu serwisowego (lub równoważnego dokumentu) wystawionego na firmę lub osoby wyznaczone do realizacji usługi przez producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli w Polsce w zakresie urządzeń objętych gwarancją klimatyzatorów Fuji/Fujitsu.

Ponadto w tym samym piśmie z dnia 12.07.2019r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w zakresie części 1,3,4. Do dnia dzisiejszego nie dostarczyli Państwo wykazu usług wykonanych w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia.

 

Mając powyższe na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenie Wykonawcę w zakresie części 4 zamówienia, w oparciu o powołane podstawy, jest w pełni uzasadnione. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania w zakresie części 4 podlega odrzuceniu.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Powrót