Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-09

141.2711.62.209

 

Kraków, dnia 09.08.2019r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.                                                                          

Pytanie i odpowiedź do SIWZ

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej ?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 13 sierpnia 2019r. o godz. 08:00. Spotkanie przed budynkiem przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SIWZ stanowią jej integralną część oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

 


Powrót