Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-13

141.2711.61.2019

Kraków, dnia 13.08.2019r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.                                                                     

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 

Pytanie 1

poz. 2,3 przykładowy produkt: "Ludwik" zawiera witaminy pielęgnujące skórę rąk.

Czy oferowany równoważny musi zawierać witaminy?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż w poz. 2 oraz w poz. 3 w załączniku A do Formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty w kolumnie „Przedmiot zamówienia” podał minimalne wymagania dotyczące każdego z  produktów, w tym jako przykładowy produkt w poz. 2 „Ludwik” oraz w poz. 3 "Ludwik".

Zamawiający nie wymaga, aby oferowany produkt zawierał witaminy pielęgnujące skórę rąk, jednocześnie zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe produkty, które należy traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Poz. 8 przykładowy produkt: "Domestos kostka toaletowa 3 w 1 ma pasek żelowy w zależności o rodzaju kompozycji zapachowej w kolorach; niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym.

Czy oferowany równoważny musi posiadać pasek żelowy w jednym z podanych kolorów?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż w poz. 8 w załączniku A do Formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty w kolumnie „Przedmiot zamówienia” podał minimalne wymagania dotyczące każdego z  produktów, w tym jako przykładowy produkt w poz. 8 "Domestos kostka toaletowa 3 w 1".

Zamawiający nie wymaga, aby oferowany produkt posiadał pasek żelowy w zależności od rodzaju kompozycji zapachowej w kolorach; niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowy. Zamawiający dopuszcza również inne kolory paska żelowego. Jednocześnie zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe produkty, które należy traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Poz. 11,12 przykładowy produkt: "DOMESTOS " posiada udokumentowany zakres działania w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów, w tym Tbc (prątki gruźlicy).

Czy oferowany równoważny musi posiadać udokumentowany zakres działania w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów, w tym Tbc ( prątki gruźlicy )?

Odpowiedź 3

Zamawiający w poz. 11 oraz w poz. 12  w załączniku A do Formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty w kolumnie „Przedmiot zamówienia” podał minimalne wymagania dotyczące każdego z produktów, w tym przykładowe produkty w poz. 11 "DOMESTOS" oraz w poz. 12 "DOMESTOS".

Zamawiający nie wymaga, aby oferowany produkt posiadał udokumentowany zakres działania w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów, w tym Tbc (prątków gruźlicy).

Jednocześnie zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe produkty, które należy traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości oraz zgodnie z pkt. 3 ppkt. 1.6.13 SIWZ W przypadku zmiany środka na inny środek sklasyfikowany jako niebezpieczny Wykonawca musi w terminie 2 dni roboczych dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej na płycie CD/DVD karty charakterystyki.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Poz. 32 przykładowy produkt: "VILEDA Wkład do mopa SuperMocio" występuje w 2 rodzajach: 3 Action Velour - paski mopa mają kolor niebieski i mają naniesione czerwona warstwę ścierna w postaci punktów oraz Super Mocio soft – paski mopa mają kolor żółty.

Czy oferowany równoważny to mop typu 3 Action Velour lub typu Super Mocio soft ?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż w poz. 32 w załączniku A do Formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w poz. 32 podał minimalne wymagania dotyczące produktu tj: Końcówka myjąca do mopa paskowego pasująca do ww. pozycji oraz przykładowy produkt : "VILEDA Wkład do mopa SuperMocio".

Zamawiający wymaga, aby produkt z poz. 32 pasował do produktu z poz. 31 tj: Kij do mopa na zatrzask i wkręt, przykładowy produkt: "VILEDA drążek do mopa".

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Poz. 61,62 wskazane z nazwy preparaty powinny się nawzajem uzupełniać , pochodzić od jednego producenta, to jest polimer z poz. 61 powinien być myty i pielęgnowany preparatem tego samego producenta z poz. 62, jest to tzw. abc w praktycznym stosowaniu chemii profesjonalnej.

Czy zamawiający potwierdza wymóg oferowania w poz. 61,62 preparatów pochodzących od jednego producenta ?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż nie wymaga oferowania w poz. 61 oraz w poz. 62 preparatów pochodzących od jednego producenta. Jednocześnie zgodnie z pkt. 3 ppkt 3 SIWZ Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe produkty, które należy traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SIWZ stanowią jej integralną część oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 


Powrót