Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-08-19

            Kraków, dnia 19.08.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.13.2019

         Nr wew. pisma 141.2711.13.2019/2

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny oznaczeń ilościowych białek dla projektu „Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.13.2019 w dniu 08.08.2019r.

 

 

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, iż zobowiązany jest do unieważnienia przedmiotowego postępowania, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt. 8) 15 Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie wpłynęła żadna oferta).


Powrót