Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-20

141.2711.61.2019

Kraków, dnia   20.08.2019r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.                                                                     

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

 oraz modyfikacja SIWZ

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 

Pytanie 6

W pozycji 9 opis przedmiotu zamówienia dotyczy produktu Bref Duo Cubes, który jest już wycofany z dystrybucji. W związku z tym czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie kostki barwiącej na ok 400 spłukań o pH 6-7 i gęstości w 20 stopniach Celsjusza 1,4g/cm3 pakowanej pojedynczo ? Jeżeli nie to prosimy o podanie produktu wzorcowego, który spełnia warunki opisu z pozycji nr 9.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, iż w związku z wycofaniem z produkcji produktu opisanego przez Zamawiającego w poz. 9 w Załączniku A do formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ dotyczące poz. 9, nadając im brzmienie:

 

9

Kostka do spłuczki, odświeżająca, działająca samoczynnie, usuwająca brud i osady, nadaje efekt niebieskiej wody. Produkt zawiera m.in.: 15%-30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, pH 1% r-ru wodnego: 6-11,zawiera kompozycję zapachową.

Pakowana po 1 lub 2 lub 3 sztuki. *

opakowanie

1 szt.

600

opakowanie
2 szt.

300

opakowanie
3 szt.

200

 *W przypadku zaoferowania w poz. 9 opakowania zbiorczego proszę wybrać właściwy    sposób konfekcjonowania oraz uzupełnić tylko jeden wiersz dotyczący produktu pakowanego po 1 lub 2 lub 3 sztuki.

Zamawiający w związku z powyższym załącza do niniejszego pisma poprawiony Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny.

Pytanie 7

W pozycji 71 Zamawiający oczekuje produktu w postaci aerozolu np. Pronto aerozol, natomiast w pozycji nr 72 opis wymaganego produktu wskazuje ponownie na ten sam środek w aerozolu np. Pronto aerozol. Czy Zamawiający oczekuje w pozycji nr 71 produktu w postaci aerozolu a w pozycji nr 72 produktu w postaci sprayu?

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że w poz. 71 oraz w poz. 72 podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie Zamawiający podkreśla, że przykładowym produktem w poz. 71 jest :

"PRONTO aerozol", natomiast przykładowym produktem w poz. 72 jest: "Pronto Multi Surface Cleaner " w postaci aerozolu.

Pytanie 8

Czy w pozycji nr 74 Zamawiający zgodzi się na odplamiacz do dywanów o pojemności 450ml z odpowiednim przeliczeniem na większą ilość sztuk ?

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na odplamiacz do dywanów o pojemności 450 ml przy czym ilość sztuk pozostaje bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ dotyczące poz. 74, nadając im brzmienie:

 74

Odplamiacz do dywanów, pojemność 500ml +/- 50 ml, zawierający 5 – 10% nadtlenku wodoru, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową, usuwający uporczywe plamy z tapicerki, dywanów, z formułą z aktywnym tlenem, pH 3,0 -6,5 , gęstość względna (20oC) 0,99- 1,02 g/cm3

szt.

30

Zamawiający w związku z powyższym załącza do niniejszego pisma poprawiony Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny.

Pytanie 9

Uprzejmie proszę o weryfikację numeru postępowania (punkt 11.1 - oznaczenie koperty)

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż modyfikuje pkt 11) 3 SIWZ nadając mu brzmienie:

„Oferta w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum - sprawa znak 141.2711.61.2019 - nie otwierać przed dniem 19.08.2019r. godz. 10:05.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Pytanie 10

Załącznik A , poz. 9

Opisana w SIWZ kostka do spłuczki nie jest już produkowana. Czy można zaproponować kostkę w opakowaniu 2x50g, o pH 6-7 (1% roztwór wodny), o gęstości 1 070-1 180 g/l, zawierająca 15-30% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową?

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie jest taka sama jak odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 11

Załącznik A , poz. 51

Uprzejmie proszę o podanie składu płynu uniwersalnego oraz dozowania. Czy informacja o dozowaniu ma być umieszczona na etykiecie produktu?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ dotyczące poz. 51, nadając im brzmienie:

51

Płyn uniwersalny do czyszczenia różnych powierzchni m. in. mycia podłóg, o zapachu kwiatowym, pH 7 +/-1, zawiera < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowe środki powierzchniowo czynne nadaje się do dużych i małych powierzchni, różne zapachy, można go rozcieńczyć ( 2x 36 ml płynu w 6 L wody- informacja o sposobie dozowania musi być umieszczona na etykiecie produktu) lub stosować nierozcieńczony, pojemność 1000ml, przykładowy produkt: "Ajax floral fiesta"  . 

szt.

2000

Zamawiający w związku z powyższym załącza do niniejszego pisma poprawiony Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia  wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 27.08.2019r., godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Stosowna zmiana w aspekcie terminu składania i otwarcia ofert zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 


Powrót