Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-23

141.2711.61.2019a

 

Kraków, dnia 23.08.2019r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.                                                                     

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

 oraz modyfikacja SIWZ

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 12

Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ w kalkulacji cenowej w pozycji nr 9:

Kostka do spłuczki, odświeżająca, działająca samoczynnie, usuwająca brud i osady, nadaje efekt niebieskiej wody. Produkt zawiera m.in.: 15 % - 30 % anionowych środków powierzchniowo-czynnych, < 5 % niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, pH 1%
r-ru wodnego: 6-11, zawiera kompozycję zapachową.

Pakowana po 1 lub 2 lub 3 sztuki. *

W związku z niemożliwością ustalenia produktu, który spełnia zapisy SWIZ , a w szczególności o składzie od 15% do 30% anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych prosimy o wskazanie produktu wzorcowego wymaganego przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź 12

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż w poz. 9 w Załączniku A do formularza oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty  doprecyzowuje zapisy SIWZ i uzyskują one następujące brzmienie:

 

9

Kostka do spłuczki, odświeżająca, działająca samoczynnie, usuwająca brud i osady, nadaje efekt niebieskiej wody. Produkt zawiera m.in.: 15%-30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, niejonowych środków powierzchniowo-czynnych

 ≤ 15%, pH 1% r-ru wodnego: 6-11,zawiera kompozycję zapachową.

Pakowana po 1 lub 2 lub 3 sztuki. *

Przykładowy produkt: Kret kostka do spłuczki

sztuka

600

opakowanie
2 szt.

300

opakowanie
3 szt.

200

 

 *W przypadku zaoferowania w poz. 9 opakowania zbiorczego proszę wybrać właściwy    sposób konfekcjonowania oraz uzupełnić tylko jeden wiersz dotyczący produktu pakowanego po 1 lub 2 lub 3 sztuki.

 

Zamawiający w związku z powyższym załącza do niniejszego pisma poprawiony Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje ponadto, iż przesunął termin składania ofert na dzień 27.08.2019r., godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót