Załącznik do ogłoszenia


Dostawa fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.57.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-26

 

 Kraków, dnia 26.08.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.57.2019 

Nr wew. pisma: 141.2711.57.2019/2

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie dostawy fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 141-346902 z dnia 24.07.2019r. oraz zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 156-385108 z dnia 14.08.2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 131 811,33 zł brutto z podziałem na części:

część 1:      9 394,74 zł brutto

część 2:     8 138,91 zł brutto

część 3:   15 028,47 zł brutto

część 4:  31 346,14 zł brutto

część 5:  26 323,33 zł brutto

część 6:    4 808,07 zł brutto

część 7:  14 162,22 zł brutto

część 8:  10 379,15 zł brutto

część 9:  12 230,30 zł brutto

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

 

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

Gwarancja

 

 

 

1

 

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

Hutnicza 6

40-241 Katowice

część 2 – 12 339,68 zł brutto

 

część 3 – 22 959,24 zł brutto

 

 część 5 – 21 612,96 zł brutto

 

 

 

 

część 6 – 7 087,01 zł brutto

 

część 7 – 12 985,56 zł brutto

 

część 9 – 10 569,60 zł brutto

 

część 2 – do 90 dni kalendarzowych

 

część 3 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 5 – do 70 dni 

kalendarzowych

 

 

 

 

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 7 – do 42 dni kalendarzowe

 

część 9 – do 56 dni kalendarzowych

 

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

część 2 – 24 miesiące

 

część 3 – 24 miesiące

 

część 5 (Model A) – 24 miesiące

 

część 5 (Model B) – 24 miesiące

 

część 6 – 24 miesiące

 

część 7 – 24 miesiące

 

część 9 (podksórne) – 24 miesiące

 

część 9 (domięśniowe) – 24 miesiące

 

 

 

2

 

 

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra

 

część 6 – 10 885,50 zł brutto

 

 

 

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

 

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

część 6 – 24 miesiące

 

 

3

Simedu Sp. z o. o.

ul. Stefana Żeromskiego 10/4,

65-066 Zielona Góra

część 1 – 5 842,50 zł brutto

 

część 4 – 25 502,28 zł brutto 

 

część 5 – 7 783,44 zł brutto

 

 

 

 

część 6 – 10 763,73 zł brutto

 

część 1 – do 70 dni kalendarzowych

 

część 4 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 5 – do 70 dni 

kalendarzowych

 

 

 

 

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 26 miesięcy

 

część 4 – 25 miesięcy

 

część 5 (Model A) – 26 miesięcy

 

część 5 (Model B) – 26 miesięcy

 

część 6 – 36 miesięcy

 

4

REAGO TRAINING
Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa

 

część 2 – 5 043,00 zł brutto

 

część 4 – 27 060,00 zł brutto 

 

część 6 –12 546,00 zł brutto

 

część 7 –9 348,00 zł brutto

 

część 2 – do 90 dni kalendarzowych

 

część 4 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 7 – do 42 dni kalendarzowych

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 2 – 24 miesiące

 

część 4 – 24 miesiące

 

część 6 – 36 miesięcy

 

część 7 – 36 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MULTIMED Sp. z o. o.

ul. Brukowa 6,

91-341 Łódź

część 7 – 13 613,64 zł brutto

 

część 9 – 12 066,30 zł brutto

 

 

część 7 – do 42 dni kalendarzowych

 

część 9 – do 56 dni kalendarzowych

 

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 7 – 36 miesięcy

 

część 9 (podksórne) – 24 miesiące

 

część 9 (domięśniowe) – 24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz

ul. Niedamira 10

72 – 510 Wolin

część 1 – 6 367,71 zł brutto

 

część 2 – 6 982,71 zł brutto 

 

część 4 – 28 634,40 zł brutto

 

część 5 – 49 358,67 zł brutto

 

 

część 1 – do 70 dni kalendarzowych

 

część 2 – do 90 dni kalendarzowych 

 

część 4 – do 56 dni kalendarzowych

 

część 5 – do 56 dni kalendarzowych

 

 

 

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 36  miesięcy

 

część 2 – 36  miesięcy

 

część 4 – 25  miesięcy

 

część 5 (Model A) – 25 miesięcy

 

część 5 (Model B) – 25 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powrót