Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-26

Sprawa znak: 141.2711.62.2019                                                                                                       Kraków, dnia 26.08.2019r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.62.2019/4

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 26.08.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ogłoszenie nr 580985-N-2019 z dnia 2019-08-07 r., zmienione w BZP pod nr 540172544-N-2019 w dniu 19-08-2019 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 491 929, 42 zł brutto

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Okres rękojmi

Warunki płatności

1.

ELBRUS

Zakład Inżynierii Elektrycznej

Mateusz Koźlak

ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice

577 000,00 zł

72 miesiące

72 miesiące

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

P. M. ELEKTRO-MAX

PIOTR MOROŃSKI

ul. Ukośna 10, 30-693 Kraków

491 306,13 zł

72 miesiące

72 miesiące

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

P. P.-M. „ELEKTRO-NAFT”

 Jan Niziołek

ul. Forteczna 11, 30-437 Kraków

 

799 978,77 zł

72 miesiące

72 miesiące

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ – wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4.

S&M Energia Sp. Cywilna

S. Karwecki M. Rychlicki

Os. 2 Pułku lotniczego 1E/60, 31-867 Kraków

710 898,21 zł

72 miesiące

72 miesiące

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ – wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

5.

Control Process S. A.

ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków

734 315,98 zł

72 miesiące

72 miesiące

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ – wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót