Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-27

Sprawa znak 141.2711.61.2019                                                                                                                   Kraków, dn. 27.08.2019r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  407 745,00 zł brutto.

 

Lp.

Nazwa, siedziba

i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji dostawy

 

Termin płatności

 

 

1.

Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków

 

347 796,03 zł

3 dni robocze od otrzymania zamówienia

30 dni kalendarzowych

 

 

2.

Barbara Szczepaniec PW Perspektywa, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków

358 858,00  zł

3 dni robocze od otrzymania zamówienia

30 dni kalendarzowych

 

 

3.

Matchem 2000 Sp. z o.o., ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina

345 537,80  zł

2 dni robocze od otrzymania zamówienia

30 dni kalendarzowych

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 


Powrót