Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-27

Sprawa znak: 141.2711.70.2019                                                                 Kraków, dnia 27.08.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.70.2019/1                                                                                       

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP pod nr 588394-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

                                                                                                                                                                                  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1                                        

W związku z poniższym zapisem SIWZ:

B. Okres obowiązywania umowy generalnej

2 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe.

C. Okresy polisowe:

I okres polisowy: 21.09.2019 -20.09.2020;

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania zamówienia jest 12 miesięczny.

Jeżeli nie potwierdzają Państwo powyższego prosimy o rozważenie i umożliwienie zamiany SIWZ w zakresie okresu ubezpieczenia, terminu wykonania Zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy, a jeśli nie jest to możliwe o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy:

Klauzula wypowiedzenia umowy

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

 1.  przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych do zapłaconej  składki brutto z ubezpieczeń danego rodzaju, za pierwsze 10 miesięcy ochrony przekroczy 50%;
 2.  niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
 5. zmiany w przedmiocie ubezpieczenia, ocenie ryzyka, w tym wzrost sumy ubezpieczenia ponad 10%

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż termin wykonania zamówienia jest 12 miesięczny i wyjaśnia, że omyłkowo zamieścił w pkt. 3.2 ppkt. B. zał. nr 1 do SIWZ tj. Okres obowiązywania umowy generalnej:  2 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 3.2 ppkt B poprzez skreślenie w całości zapisu:

B. Okres obowiązywania umowy generalnej

2 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe.

 

Pytanie nr 2                                        

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przypomina że zgodnie z pkt 3.1.1. załącznika NR 1 do SIWZ: Postanowienia Umowy Generalnej wraz z załącznikami wskazanymi w § 12 lit. a i b Umowy Generalnej mają pierwszeństwo przed dokumentem stanowiącym potwierdzenie zawarcia Umowy Generalnej (polisa lub nota pokrycia). Dokumenty wymienione w zdaniu poprzedzającym mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej mogą mieć zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 12 lit. a i b Umowy Generalnej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Ubezpieczającego.

 

Pytanie nr 3                                        

W katalogu ubezpieczonych wskazany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zwracamy się z uprzejmą prośbą  o potwierdzenie, iż intencją nie jest objęcie odpowiedzialność zawodowej wynikającej z rozporządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w treści SIWZ  w zakresie ubezpieczenia OC - Klauzula obligatoryjna czystych strat finansowych, prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

 • związanych z działalnością polegająca na projektowaniu
 • szkód spowodowanych przez produkt
 • szkód spowodowanych przez wirusy itp.
 • powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
 • wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
 • wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
 • wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
 • wynikające z działalności reklamowej;
 • wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
 • polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ mogę mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

 

Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu iż „Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w SIWZ.” oraz potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU wykonawcy, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ mogę mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

 

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony czystych strat finansowych wyrządzonych w związku wykonywaniem badań (innych niż badania kliniczne), sporządzaniem opinii i ekspertyz.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zwraca uwagę, że w treści obligatoryjnej klauzuli czystych strat finansowych,  pkt 3.2.2 ppkt II, ust. 18  zostały wyłączone szkody wynikające z prowadzenia badań (innych niż badania kliniczne).

 

Pytanie nr 7

Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) oraz koszty postępowania przedprocesowego, przy czym ww. koszty nie wyczerpują sumy gwarancyjnej; - prosimy o modyfikację zapisu tak aby wskazane koszty były pokrywane w ramach SG oraz o zapis iż każdorazowa wypłata wskazanych kosztów powoduje zmniejszenie SG o wypłaconą kwotę. Dodatkowo wnioskujemy o wykreślenie zapisu o zniesieniu ograniczenia do stawek wynikających z RMF lub ewentualne wprowadzenie zapisu, iż koszty będą ponoszone w porozumieniu z ubezpieczycielem.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę , jednocześnie zwraca uwagę że w pkt 3.2.1 ppkt. B, ust. 14 górną granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma gwarancyjna.

 

Pytanie nr 8

OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym, w tym koszty rekultywacji – ograniczenie 72 godzin wydłużone do 10 dni; - prosimy o skrócenie do 7 dni oraz o potwierdzenie iż intencją zapisu jest rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający zwraca uwagę, że w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt 3.2.1 ppkt B ust. 15  ograniczenie 72 godzin zostało  wydłużone do 7 dni.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

 

Pytanie nr 9

OC za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz przeniesienia chorób zakaźnych w tym zakażenie wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW; prosimy o  usuniecie zapisu: HIV.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 10

OC z tytułu szkód powstałych z posiadania i użytkowania materiałów palnych, wybuchowych lub radioaktywnych (w skali laboratoryjnej), oraz szkód powstałych wskutek promieniowania elektromagnetycznego dla celów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych; - prosimy o usunięcie powyższego zapisu, a w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimit do 200 tyś zł.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 11

OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor (Ubezpieczyciel uwzględnił przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego możliwość realizacji prac budowlano-montażowych w ramach inwestycji, modernizacji oraz remontów w lokalizacjach własnych, jak i wynajmowanych. W związku z tym, fakt prowadzenia przez Ubezpieczającego prac budowlano-montażowych nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz za szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie było objęte w/w pracami); - prosimy o potwierdzenie iż intencja zapisu nie jest objęcie ochroną oz zawodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

 

Pytanie nr 12

OC z tytułu prowadzenia hoteli, hosteli, akademików z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych, o ile nie zostały pozostawione w depozycie; - prosimy o usuniecie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych także w sytuacji ich pozostawienia w depozycie.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu: szkody wynikające z zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Klauzuli okolicznościowa.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i tym samym zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 3.2.2 poprzez skreślenia pkt IV w całości. Wobec czego zmianie ulega numeracja kolejnych punktów na pkt. IV. pkt. V oraz pkt. VI.

 

Pytanie nr 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostepnienie informacji o przyczynach szkód i ich wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dotychczasowego ubezpieczyciela  informacja jest zgodna z załącznikiem NR 2 do SIWZ.

 

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośba o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 4.09.2019r.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 04.09.2019r.

 

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że  poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia  dotyczące odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych oraz odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora wyrządzonych w związku z badaniem klinicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dotyczące  odpowiedzialności cywilnej wynikającej z działalności naukowo-badawczej oraz działalności Komisji Bioetycznej, jeżeli będą dotyczyły osób leczonych przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń medycznych oraz wyrządzonych w związku z badaniem klinicznym, eksperymentem leczniczym lub eksperymentem badawczym, jeżeli szkoda wynika z wadliwości usługi wykonywanej przez Ubezpieczonego, lub  podmioty za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Nie, Zamawiający nie potwierdza powyższego i dodatkowo wyjaśnia, że zakres działalności statutowej UJ CM zgłoszonej do ubezpieczenia został szczegółowo określony w zał. nr 1 do SIWZ tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – warunkach ubezpieczenia.

Zamawiający przypomina i wyjaśnia, że zakres ochrony nie obejmuje

a) świadczeń medycznych udzielanych w ramach lecznictwa otwartego i zamkniętego objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych;

b) objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora wyrządzonych w związku z badaniem klinicznym,

W zakres ochrony wchodzą wszelkie szkody i roszczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej powstałe wskutek prowadzonych  eksperymentów leczniczych lub eksperymentów badawczych, w tym również gdy szkoda wynika z wadliwości usługi wykonywanej przez Ubezpieczonego oraz działalność Komisji Bioetycznej rozumiana jako podejmowanie opinii o możliwości prowadzenia:

- eksperymentu medycznego, o którym jest mowa w ustawie z dnia 05.12.1996 o zawodzie lekarza i dentysty,

- badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, prac własnych, badań statutowych, z dotacji pochodzących ze środków finansowych na naukę ustalonych na ten cel w budżecie państwa,

- badania klinicznego produktu leczniczego, o którym jest mowa w Ustawie z dnia 06.09.2001  Prawo farmaceutyczne,

- badania klinicznego wyrobu medycznego, o którym jest mowa w Ustawie z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych.

 

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony ubezpieczeniowej pozostają szkody wyrządzone osobie leczonej wskutek i w trakcie prowadzonych eksperymentów leczniczych i badawczych. 

Eksperyment leczniczy – wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może być przeprowadzony , jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub ich skuteczność nie jest wystarczająca.

Eksperyment badawczy - prowadzony jest w celu rozszerzenia wiedzy medycznej. Może być przeprowadzony zarówno na osobach chorych jak i zdrowych. Uczestnictwo w eksperymencie nie jest związane z ryzykiem lub też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych rezultatów takiego eksperymentu. Wyłącza się odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek uszkodzenia kodu genetycznego

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Nie, Zamawiający nie potwierdza powyższego i wyjaśnia, że w zakres działalności statutowej UJ CM zgłoszonej do ubezpieczenia wchodzą eksperymenty medyczne, o których mowa powyżej, o czym Zamawiający poinformował w zał. nr 1 do SIWZ tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – warunkach ubezpieczenia.

 

II. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

pkt. 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:

 

„pkt. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20,
31-531 Kraków, pok. nr 244, do dnia 04 września 2019r. do godz. 11:00.

 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, sprawa znak: 141.2711.70.2019 - nie otwierać przed dniem 04 września 2019r. godz. 11:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04 września 2019r. o godzinie 11:30 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244.

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ich wyniku zmieniono ogłoszenie o zamówieniu. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 04 września 2019r. przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Stosowna zmiana zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


Powrót