Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-08-28

Sprawa znak: 141.2713.15.2019                                                                 Kraków, dnia 28.08.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2713.15.2019/1

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowanie udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową czterech przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

     

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, przygotowując odpowiedzi na zadane pytania i stosując przez analogię art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 2 września br., a w konsekwencji o dokonaniu niżej przedstawionej zmiany treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu:

Pkt. 6) ppkt. 1, 2, 3 otrzymuje następujące brzmienie:

6)     Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, przy ul. Grzegórzeckiej 20, 31-531 Kraków, II piętro, pokój 246, w terminie do dnia 02.09.2019r. do godziny 10:00, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Oferta na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową czterech przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.” – część ........ ”. Sprawa znak 141.2713.15.2019.”

  2. W przypadku złożenia oferty w formie dokumentowej za pomocą poczty elektronicznej, ofertę należy przesłać jako załącznik do wiadomości email w terminie do dnia 02.09.2019r. do godziny 10:00, na adres e-mailowy: dzp.bip@cm-uj.krakow.pl , nadając wiadomości tytuł: Oferta 141.2713.15.2019 – część ....... .

  3. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02.09.2019r. o godzinie 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM, przy ul. Grzegórzeckiej 20, 31-531 Kraków, II piętro, pokój 246. Do tego terminu oferty są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy i Zamawiającego.

    Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści Ogłoszenia stanowi integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.  


Powrót