Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-09-02

Kraków, dn. 02 września 2019r.

Sprawa znak: 141.2713.15.2019

Nr wew. pisma 141.2713.15.2018/4                                                            

Adresaci:

 1. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków; mail: komercja@su.krakow.pl

 2. CM UNIMED Sp. z o. o.; ul. Młodej Polski 7; 30-131 Kraków; mail: BOZ@UNIMED-NZOZ.PL

 3. Centrum Medyczne „MED-ALL” s.c. Krystyna Targosz, Jan Targosz, ul. Budziszyńska 1,31-619 Kraków; mail: biuro@med-all.krakow.pl

  Dotyczy: postępowanie udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową czterech przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 I 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. część 2 przedmiotu postępowania:

  Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informuje, iż zobowiązany jest do unieważnienia części drugiej przedmiotowego postępowania. Treść  jedynej złożonej  w niniejszym postępowaniu oferty nie odpowiada bowiem treści Ogłoszenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia.

  UZASADNIENIE MERYTORYCZNE:

  Złożony przez SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków w dniu 30.08.2019r. formularz oferty był niekompletny ponieważ nie zawierał kwot za jakie będzie świadczona usługa przez Wykonawcę i nie zawierał oświadczenia dotyczącego terminu realizacji usługi.
  Ponadto Wykonawca nie potwierdził, że jest związany  ofertą 30 dni oraz, nie oświadczył, że gwarantuje przedmiot umowy zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.
  Dodatkowo Wykonawca nie potwierdził, że zaakceptował wzór umowy i termin płatności.
  W związku z powyższym oferta SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków została odrzucona bowiem jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia.

 2. część 4 przedmiotu postępowania:

  Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, unieważnienia części czwartą  przedmiotowego postępowania ze względu na brak ofert na część czwartą przedmiotowego postępowania.

  UZASADNIENIE MERYTORYCZNE:

  W zakresie części czwartej przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.


Powrót