Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.67.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-02

Sprawa znak: 141.2711.67.2019                                                                                                           Kraków, dnia 02.09.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.67.2019/2                                                                                           

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 02.09.2019r.

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ” (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 589207-N-2019 z dnia 23.08.2019r.

 

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 31 857,88 zł brutto

 

Lp.

Nazwa (firma), siedziba

i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostaw przedmiotu zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

KRAKCHEMIA S.A.

ul. Powstania Listopadowego 14

30-298 Kraków

 

 

30 602,02 zł

 

7 dni roboczych

od otrzymania zamówień.

 

30 dniowy termin płatności faktur

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót