Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-04

Sprawa znak: 141.2711.70.2019                                                                                                       Kraków, dnia 04.09.2019r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.70.2019/3

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 04.09.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP pod nr 588394-N-2019 w dniu 22.08.2019r. oraz zmienionego w BZP pod nr 540178983-N-2019 w dniu 27.08.2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 18 000,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności/

Deklarowane przez Wykonawcę klauzule fakultatywne

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24,

00-133 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Region Wschodni

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków 2

ul. Dunajewskiego 3,

31-133 Kraków

 

 

 

 

22 000,00 zł

zgodnie

z SIWZ tj.

w terminie 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z zapisami SIWZ

 

Wykonawca nie zadeklarował włączenia klauzul fakultatywnych

 

 

 

 


Powrót