Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Załącznik opublikowano: 2019-09-11

Ogłoszenie nr 510190787-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550175350-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.68.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Zapewnienie dostępu do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na terenie kraju poprzez bezpośrednie połączenie z naukową siecią optyczną Pionier. Z ośrodkami zagranicznymi poprzez paneuropejską sieć naukowo-badawczą Géant. b) Zapewnienie dostępu poprzez naukową sieć Pionier do krajowych centrów komputerów dużej mocy. c) Zapewnienie dostępu do bibliotek naukowych, w tym zapewnienie bezpośredniego dostępu do systemu Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. d) Umożliwienie podłączenia wewnętrznej sieci bezprzewodowej Collegium Medicum UJ do hierarchicznego systemu autoryzacji umożliwiającego roaming pomiędzy bezprzewodowymi sieciami naukowymi w kraju i na świecie (eduroam). e) Zapewnienie dostępu do usługi udzielania certyfikatów kwalifikowanych dla usług WWW i poczty elektronicznej. f) Zapewnienie dostępu do sieci Internet. g) Zapewnienie dostępu do usługi wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych umożliwiających ich rezerwację, przeprowadzanie, strumieniowanie oraz nagrywanie wideokonferencji. W ramach usługi dostępne są połączenia wielostronne oraz dostęp do sali wideokonferencyjnej u Wykonawcy oraz w salach innych członków Konsorcjum Pionier. h) Zapewnienie bezpośrednich światłowodowych przyłączy do Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej na terenie Krakowa dla lokalizacji: — Kompleks jednostek UJ CM przy ul Kopernika – łącze w technologii 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps wraz z poprowadzonym inną trasą połączeniem zapasowym o tych samych parametrach, — Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM, ul. Prądnicka 80 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności 200 Mbps wraz z połączeniem zapasowym poprowadzonym inną trasą o tych samych parametrach, — Kompleks jednostek UJ CM w Prokocimiu – 4 łącza w technologii 1 GigaEthernet o sumarycznej gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps wraz z połączeniem zapasowym 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps poprowadzonym bezpośrednio do węzła Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy ulicy Nawojki 11. W pierwszym kwartale 2020 r. dwa łącza w technologii 1 GigaEthernet zostaną zastąpione łączami w technologii 10GigaEthernet. — II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM, ul. Skawińska 8 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min.200 Mbps, — Instytut Stomatologii UJ CM, ul. Montelupich 4 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min.100 Mbps, — Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18 – dwa łącza w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 100 Mbps, — Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej, ul. Podwale 3 – łączę w technologii radiowej o gwarantowanej przepływności min. 50 Mbps. i) Zapewnienie usługi poczty elektronicznej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z usługą wymiany plików (pojemność do 1GB) box.cyfronet.krakow.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1392480.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
Email wykonawcy: cyfronet@cyfronet.pl
Adres pocztowy: ul. Nawojki 11
Kod pocztowy: 30-950
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1582272.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1582272.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1582272.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ustawy PZP Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie wymienionych przez ustawodawcę. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę między innymi z powodu zaistnienia przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, którego zakres obejmuje świadczenie kompleksu usług internetowych poprzez szerokopasmową Krakowską Miejską Sieć Komputerową, w okresie czterech lat od podpisania umowy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Wskazane usługi przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze można uzyskać wyłącznie od jednego Wykonawcy, tj. Akademickiego Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, które jest jedynym operatorem świadczącym usługi internetowe na terenie województwa małopolskiego zapewniającym dostęp do paneuropejskiej sieci naukowo-badawczej GÉANT. Dostęp do sieci GÉANT jest opłacany z funduszy Ministerstwa Nauki dla wszystkich polskich jednostek naukowo-badawczych. Sieć GÉANT łączy krajowe sieci naukowo-badawcze (ang. National Research and Education Networks – NRENs) z Europy i zapewnia łączność z innymi regionami świata. Dostęp do sieci GÉANT realizowany jest poprzez ogólnopolską światłowodową infrastrukturę międzymiastową nadzorowaną przez 22 Jednostki Wiodące (uczelnie wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe w tym ACK Cyfronet AGH) odpowiedzialne za rozbudowę i eksploatację Miejskich Akademickich Sieci Komputerowych oraz Centrów Komputerów Dużej Mocy. Na mocy zawartego porozumienia, każda z Jednostek Wiodących ma za zadanie zapewnić obsługę środowiska naukowego na terenie swojego funkcjonowania. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest udzielenie ww. zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy PZP i zawarcie umowy po negocjacjach z jednym Wykonawcą, czyli Akademickim Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie usług jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć jedynemu Wykonawcy, który ma możliwość ich świadczenia. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona i wyłączna możliwość udzielenia zamówienia wskazanemu Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.


Powrót