Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-11

Sprawa znak: 141.2711.70.2019                                                                                     Kraków, dnia 11.09.2019r.
Numer wewnętrzny pisma: 141.2711.70.2019/4

Adresat:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
adres korepondencyjny: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Region Wschodni Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków 2,
ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków, adres email: kzawada@pzu.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP pod nr 588394-N-2019 w dniu 22.08.2019r. oraz zmienionego w BZP pod nr 540178983-N-2019 w dniu 27.08.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, adres korepondencyjny: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Wschodni Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków 2, ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków, cena brutto oferty: 22 000,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, adres korepondencyjny: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Wschodni Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków 2, ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. została sprawdzona pod względem rachunkowym oraz merytorycznym i jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 60,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (0 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 22 000,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.


Powrót