Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Załącznik opublikowano: 2019-09-16

Polska-Kraków: Usługi telekomunikacyjne

2019/S 178-434206

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Numer referencyjny: 141.2711.68.2019
II.1.2)Główny kod CPV
64200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w tym w szczególności:

a) zapewnienie dostępu do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na terenie kraju poprzez bezpośrednie połączenie z naukową siecią optyczną Pionier. Z ośrodkami zagranicznymi poprzez paneuropejską sieć naukowo-badawczą Géant;

b) zapewnienie dostępu poprzez naukową sieć Pionier do krajowych centrów komputerów dużej mocy.

Pozostały, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt 3) Specyfikacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 392 480.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie dostępu do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na terenie kraju poprzez bezpośrednie połączenie z naukową siecią optyczną Pionier. Z ośrodkami zagranicznymi poprzez paneuropejską sieć naukowo-badawczą Géant;

b) zapewnienie dostępu poprzez naukową sieć Pionier do krajowych centrów komputerów dużej mocy;

c) zapewnienie dostępu do bibliotek naukowych, w tym zapewnienie bezpośredniego dostępu do systemu Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego;

d) umożliwienie podłączenia wewnętrznej sieci bezprzewodowej Collegium Medicum UJ do hierarchicznego systemu autoryzacji umożliwiającego roaming pomiędzy bezprzewodowymi sieciami naukowymi w kraju i na świecie (eduroam);

e) zapewnienie dostępu do usługi udzielania certyfikatów kwalifikowanych dla usług WWW i poczty elektronicznej;

f) zapewnienie dostępu do sieci Internet;

g) zapewnienie dostępu do usługi wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych umożliwiających ich rezerwację, przeprowadzanie, strumieniowanie oraz nagrywanie wideokonferencji. W ramach usługi dostępne są połączenia wielostronne oraz dostęp do sali wideokonferencyjnej u Wykonawcy oraz w salach innych członków Konsorcjum Pionier;

h) zapewnienie bezpośrednich światłowodowych przyłączy do Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej na terenie Krakowa dla lokalizacji:

— Kompleks jednostek UJ CM przy ul Kopernika – łącze w technologii 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2 000 Mbps wraz z poprowadzonym inną trasą połączeniem zapasowym o tych samych parametrach,

— Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM, ul. Prądnicka 80 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności 200 Mbps wraz z połączeniem zapasowym poprowadzonym inną trasą o tych samych parametrach,

— Kompleks jednostek UJ CM w Prokocimiu – 4 łącza w technologii 1 GigaEthernet o sumarycznej gwarantowanej przepływności min. 2 000 Mbps wraz z połączeniem zapasowym 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2 000 Mbps poprowadzonym bezpośrednio do węzła Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy ulicy Nawojki 11. W pierwszym kwartale 2020 r. 2 łącza w technologii 1 GigaEthernet zostaną zastąpione łączami w technologii 10 GigaEthernet,

— II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM, ul. Skawińska 8 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 200 Mbps,

— Instytut Stomatologii UJ CM, ul. Montelupich 4 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 100 Mbps,

— Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18 – 2 łącza w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 100 Mbps,

— Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej, ul. Podwale 3 – łącze w technologii radiowej o gwarantowanej przepływności min. 50 Mbps;

i) zapewnienie usługi poczty elektronicznej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z usługą wymiany plików (pojemność do 1 GB) box.cyfronet.krakow.pl

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

 

Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie wymienionych przez ustawodawcę. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę między innymi z powodu zaistnienia przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, którego zakres obejmuje świadczenie kompleksu usług internetowych poprzez szerokopasmową Krakowską Miejską Sieć Komputerową, w okresie czterech lat od podpisania umowy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Wskazane usługi przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze można uzyskać wyłącznie od jednego Wykonawcy, tj. Akademickiego Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, POLSKA, które jest jedynym operatorem świadczącym usługi internetowe na terenie województwa małopolskiego zapewniającym dostęp do paneuropejskiej sieci naukowo-badawczej Géant. Dostęp do sieci Géant jest opłacany z funduszy Ministerstwa Nauki dla wszystkich polskich jednostek naukowo-badawczych. Sieć Géant łączy krajowe sieci naukowo-badawcze (ang. National Research and Education Networks – NRENs) z Europy i zapewnia łączność z innymi regionami świata. Dostęp do sieci Géant realizowany jest poprzez ogólnopolską światłowodową infrastrukturę międzymiastową nadzorowaną przez 22 Jednostki Wiodące (uczelnie wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe w tym ACK Cyfronet AGH) odpowiedzialne za rozbudowę i eksploatację Miejskich Akademickich Sieci Komputerowych oraz Centrów Komputerów Dużej Mocy. Na mocy zawartego porozumienia, każda z Jednostek Wiodących ma za zadanie zapewnić obsługę środowiska naukowego na terenie swojego funkcjonowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest udzielenie ww. zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp i zawarcie umowy po negocjacjach z jednym Wykonawcą, czyli Akademickim Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, POLSKA.

Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie usług jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć jedynemu Wykonawcy, który ma możliwość ich świadczenia.

Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane.

Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona i wyłączna możliwość udzielenia zamówienia wskazanemu Wykonawcy.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 161-397209
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 141.2711.68.2019
Nazwa:

 

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
ul. Nawojki 11
Kraków
30-950
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 392 480.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 286 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 17) SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2019


Powrót