Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-18

Sprawa znak: 141.2711.62.2019                                                                                 Kraków, dnia 18.09.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.62.2019/9

 

Adresaci:

  1. ELBRUS Zakład Inżynierii Elektrycznej Mateusz Koźlak ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice, e-mail: elbrus.biuro@gmail.com
  2. P. M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI ul. Ukośna 10, 30-693 Kraków, adres do korespondencji: ul. Friedleina 4/6,  30-009 Kraków, e-mail: biuro@pmelektromax.pl
  3. P. P.-M. „ELEKTRO-NAFT” Jan Niziołek ul. Forteczna 11, 30-437 Kraków, e-mail: elektronaft@op.pl
  4. S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki M. Rychlicki, os. 2 Pułku Lotniczego 1E/60, 31-867 Kraków, adres do korespondencji: ul. Na Załęczu 10, pok. 204, 31-587 Kraków, e-mail: biuro@smergia.pl; rychlicki@smenergia.pl
  5. Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, e-mail: marketing.cp@controlprocess.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ogłoszenie nr 580985-N-2019 z dnia 2019-08-07 r., zmienione w BZP pod nr 540172544-N-2019 w dniu 19-08-2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 2 Wykonawcy P.M. ELEKTRO–MAX Piotr Moroński, ul. Ukośna 10, 30-693 Kraków, adres do korespondencji: ul. Friedleina 4/6, 30-009 Kraków, cena brutto oferty: 491 306,13 zł.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 2 Wykonawcy P.M. ELEKTRO–MAX Piotr Moroński, ul. Ukośna 10, 30-693 Kraków, adres do korespondencji: ul. Friedleina 4/6, 30-009 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 10,00 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: cena: Ö (491 306,13 / 491 306,13) x 10 x 60% = 6,00; gwarancja na roboty budowlane w tym zastosowane materiały: ((72-36)/ 36) x 10 x 30%  = 3,00; rękojmia za wady: ((72-60)/ 12) x 10 x 10% = 1,00. Kwota zaoferowana mieści się w wartości szacunkowej przewidzianej przez Zamawiającego do realizacji przedmiotowego postepowania i wynosi: 491 306,13 zł brutto, zaoferowany termin realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowany termin płatności: zgodnie z SIWZ tj. 30 dni kalendarzowych, zaoferowany okres gwarancji na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały: 72 miesiące, zaoferowany okres rękojmi za wady: 72 miesiące.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 1 Wykonawcy ELBRUS Zakład Inżynierii Elektrycznej Mateusz Koźlak, ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 9,54 pkt.  
W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: cena: Ö (491 306,13 / 577 000,00) x 10 x 60% = 5,54; gwarancja na roboty budowlane w tym zastosowane materiały: ((72-36)/ 36) x 10 x 30%  = 3,00; rękojmia za wady: ((72-60)/ 12) x 10 x 10% = 1,00. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 577 000,00 zł, zaoferowany termin płatności: zgodnie z SIWZ tj. 30 dni kalendarzowych, zaoferowany okres gwarancji na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały: 72 miesiące, zaoferowany okres rękojmi za wady: 72 miesiące.

Oferta nr 3 Wykonawcy P.P.-M. „ELEKTRO-NAFT” Jan Niziołek, ul. Forteczna 11, 30-437 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 8,70 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: cena Ö (491 306,13 / 799 978,77) x 10 x 60% = 4,70; gwarancja na roboty budowlane w tym zastosowane materiały: ((72-36)/ 36) x 10 x 30%  = 3,00; rękojmia za wady: ((72-60)/ 12) x 10 x 10% = 1,00. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 799 978,77 zł, zaoferowany termin płatności: zgodnie z SIWZ tj. 30 dni kalendarzowych, zaoferowany okres gwarancji na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały: 72 miesiące, zaoferowany okres rękojmi za wady: 72 miesiące.

Oferta nr 5 Wykonawcy Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 8,91 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: cena: Ö (491 306,13 / 734 315,98) x 10 x 60% = 4,91; gwarancja na roboty budowlane w tym zastosowane materiały: ((72-36)/ 36) x 10 x 30%  = 3,00; rękojmia za wady: ((72-60)/ 12) x 10 x 10% = 1,00. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 734 315,98 zł zł, zaoferowany termin płatności: zgodnie z SIWZ tj. 30 dni kalendarzowych, zaoferowany okres gwarancji na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały: 72 miesiące, zaoferowany okres rękojmi za wady: 72 miesiące.

 

II. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki M. Rychlicki, Os. II Pułku Lotniczego 1E/60, 31-867 Kraków, adres do korespondencji: ul. Na Załęczu 10, pok. 204, 31-587 Kraków.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wadialnego do upływu terminu składania ofert. Należna wartość zabezpieczenia wadialnego w wysokości 10.000,00 zł, nie została wniesiona do upływu wyznaczonego w dniu 26.08.2019r. na godzinę 11:00 terminu składania ofert.

Wyjaśniamy, że z dokumentów bankowych będących w posiadaniu Zamawiającego wynika, iż wadium wniesione przez Wykonawcę S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki M. Rychlicki zostało zaksięgowane w dniu 26.08.2019r. o godzinie 12:28. Z powyższego wynika, iż wadium zostało zaksięgowane po upływie wyznaczonego na godzinę 11:00 w tym dniu terminu składania ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert., gdyż powinno skutecznie zabezpieczać złożoną ofertę. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej powinien dokonać przelewu należności z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby księgowane wadium nastąpiło na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wskazał na powyższe odpowiednio również w zapisach SIWZ, a dokładniej w pkt. 8) Wymagania dotyczące wadium.

Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wyrażone między innymi w wyroku KIO 2584/17 z dnia 19.12.2017r., w którym orzeczono, że „Zlecenie przez wykonawcę przelania odpowiedniej kwoty na wskazany przez zamawiającego rachunek przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy kwota ta została zaksięgowana na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert należy uznać za nieprawidłowe wniesienie wadium w formie pieniężnej.”, a także wyrok KIO 281/16 z dnia 16.03.2016r., zgodnie z którym: „Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie można natomiast żądać, aby było ono wniesione wcześniej.” Oraz wyrok KIO 1390/16 z dnia 11.08.2016r., w którym orzeczono, że: „O prawidłowości wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert nie przesądza, czy do oferty załączono potwierdzenia jego wniesienia, gdyż decydujące znacznie ma okoliczność, czy faktycznie środki pieniężne lub dokumenty utożsamiające pozostałe formy wadium znalazły się w dyspozycji zamawiającego w wymaganym terminie.”.

Dlatego też, Zamawiający uznał, że bezsprzecznie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty nr 4 Wykonawcy S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki M. Rychlicki na podstawie powołanego art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy Pzp od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienie pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy PZP umowy mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

 


Powrót