Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-09-23

Sprawa znak: 141.2713.17.2019

Nr. wew. pisma: 141.2713.17.2019/1                                                                                                   

                                                                                                                                  Kraków, dnia 23.09.2019r.                                                                                                                             

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
otwartych w dniu 23.09.2019r.

Dotyczy: postępowanie udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”

Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 71 750,00 zł brutto

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(cena netto)

 

Czas realizacji zamówienia

 

1

Firma Marketingowo-Medyczna

„MARK-MED” Sp. z o.o.

os. Na Skarpie 27/211a; 31-910 Kraków

58 333,33 zł netto

71 750,00 zł brutto

od 14.10.2019 do 30.04.2021r.

 

 

 

 


Powrót