Załącznik do ogłoszenia


Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Sprawa znak: 141.2711.77.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-26

Ogłoszenie nr 510204112-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599085-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

141.2711.77.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie obsługi logistycznej, zapewnienia i zorganizowania (obsługi) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych. 2.1 Zamówienie w zakresie Zadania 1 i 2 realizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 Zadania, niemniej Zamawiający podkreśla, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Miejscem realizacji zamówienia są pomieszczenia dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie: - Wydział Lekarski Zakład Dydaktyki Medycznej przy ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, - w razie potrzeb inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na terenie miasta Kraków. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na Zadania 1 – 2: 4.1. Zadanie 1: 4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału osób w nagrywaniu filmów instruktażowych o tematyce medycznej w charakterze pacjentów symulowanych (zwanych dalej Aktorami). 4.1.2 Aktorzy będą brać udział w krótkim filmie szkoleniowym dotyczącym komunikacji klinicznej – od zbierania wywiadu aż po złożone sceny komunikacyjne wymagające od pacjenta symulowanego przyjęcia roli określonego typu pacjenta i dynamicznego stosowania adekwatnych reakcji emocjonalnych zgodnie ze scenariuszem filmu i/lub badań fizykalnych, wykonywania czy demonstracji procedur medycznych (w sposób bezpieczny dla pacjenta symulowanego) – może być konieczne rozebranie się do bielizny oraz zgoda na poddanie się takiemu badaniu. 4.1.3 Aktorzy (każdy z osobna) muszą posiadać: - pełną zdolność do czynności prawnych, - wykształcenie minimum średnie, - minimum 16 godzin akademickich doświadczenia w zakresie odgrywania scenek dotyczących komunikacji w dowolnej dziedzinie w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, (1 godzina akademicka = 45 minut). Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające doświadczenie zaangażowanych Aktorów w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie. 4.1.4 Maksymalna liczba godzin pracy Aktorów w okresie realizacji umowy to 160 godzin akademickich (1 godzina akademicka = 45 minut) 4.1.5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 12 Aktorów, w tym minimum 6 kobiet i 3 mężczyzn (w tym minimum 1 kobieta w wieku 50 lat lub więcej i 1 mężczyzna w wieku 50 lat i więcej) 4.2. Zadanie 2: 4.2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału osób w warsztatach w obszarze nauk medycznych w charakterze pacjentów symulowanych (zwanych dalej Aktorami lub Pacjentami). 4.2.2 Aktorzy będą odgrywać rolę pacjenta (w tym mowę ciała, emocje, itp.) umożliwiając lekarzom biorącym udział w szkoleniach przećwiczenie w warunkach symulowanych umiejętności np. związanych z przekazywaniem niepomyślnych wiadomości lub postępowania z tzw. „trudnym pacjentem”. 4.2.3 Pacjenci będą poddani badaniu fizykalnemu czy demonstracji procedur medycznych (w sposób bezpieczny dla pacjenta symulowanego) – może być konieczne rozebranie się do bielizny oraz zgoda na poddanie się takiemu badaniu. 4.2.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 3 Aktorów przygotowanych wcześniej do ról pacjentów symulowanych w nagraniach filmowych w zadaniu 1, w tym 1 kobieta w wieku 50 lat lub więcej i 1 mężczyzna w wieku 50 lat i więcej oraz minimum 3 Pacjentów do badań fizykalnych, w tym minimum 1 kobieta w wieku 50 lat i więcej oraz 1 mężczyzna w wieku 50 lat i więcej. 4.2.5 Pacjenci i Aktorzy (każdy z osobna), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać: - pełną zdolność do czynności prawnych, - wykształcenie minimum średnie, - Aktorzy biorący udział w odgrywaniu scen komunikacji klinicznej powinni posiadać minimum 16 godzin akademickich doświadczenia w zakresie odgrywania scenek dotyczących komunikacji w dowolnej dziedzinie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (1 godzina akademicka = 45 minut). Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające doświadczenie zaangażowanych Aktorów w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie. 4.2.6 Maksymalna liczba godzin pracy Aktorów odgrywających sceny komunikacji klinicznej w okresie realizacji umowy to 240 godzin akademickich. 4.2.7 Maksymalna liczba godzin pracy Pacjentów poddanych badaniom fizykalnym w okresie realizacji umowy to 54 godzin akademickich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79600000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Powrót