Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-26

Sprawa znak: 141.2711.61.2019                                                                   Kraków, dnia 26.09.2019r.

 

 

 

Adresaci:

1. Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31 G, 30-740 Kraków
2. PW PERSPEKTYWA Barbara Szczepaniec, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków

3.   Matchem 2000 sp. z o.o., ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie nr 584490-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zobowiązany był do jego unieważnienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone zgodnie z poniższym uzasadnieniem faktycznym i prawnym odpowiednio w odniesieniu do trzech Wykonawców.

 

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 - Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31 G, 30-740 Kraków, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający po zapoznaniu się z treścią oferty złożonej przez Firmę Handlową PRIMA stwierdził, iż podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej w skrócie PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie między innymi z pkt 10) SIWZ Wykonawca zobowiązany był złożyć wraz z ofertą prawidłowo wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową stanowiący Załącznik A do Formularza oferty, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umożliwiający Zamawiającemu weryfikację i porównanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia co do jego zgodności z treścią SIWZ.

W celu poprawnego złożenia oferty Wykonawca winien wypełnić wszystkie kolumny załącznika A do Formularza oferty dotyczące zaoferowanego produktu dotyczące każdej z pozycji przedmiotu zamówienia, w tym:

kolumna – producent/marka,
kolumna – oferowany produkt,

Zamawiający w pozycji 69 Załącznika A do Formularza oferty wymagał: Preparat w tubie do czyszczenia i konserwacji mebli, antyelektrostatyczny, na czyszczonej powierzchni tworzy powłokę o wysokim połysku zmniejszającą osiadanie kurzu, pakowany po 40g, przykładowy produkt: FORNIT. Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował produkt Fornit marki Libella. Zamawiający mając wątpliwość czy zaoferowany w pozycji 69 produkt spełnia jego wymagania, na podstawie pkt 6  ppkt. 1.2.4 SIWZ wezwał Wykonawcę do złożenia kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca w dniu 24.09.2019r. złożył wymagane wyjaśnienia oraz dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż producentem oferowanego w pozycji 69 produktu jest Spółdzielnia Jedność, a nie jak Wykonawca wpisał w ofercie firma Libella. W ocenie Zamawiającego jest to istotna zmiana treści oferty, która nie może być potraktowana jako oczywista omyłka pisarska, a zmiana oferowanego produktu.

Zamawiający zauważa, iż nie ma możliwości ewentualnego wyjaśnienia lub poprawienia oferty Wykonawcy w opisanym wyżej aspekcie, na podstawie art. 87 ust. 1 lub art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP. Zdaniem Zamawiającego ewentualne wyjaśnienia lub uzupełnienia czy też poprawienia oferty byłyby uznane za niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty lub jej istotne zmiany i doprowadziły de facto do zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających m.in. z art. 7 ustawy PZP, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty Wykonawcy Firmy Handlowej PRIMA w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o powołaną podstawę prawną.

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy
PZP. w powyższym zakresie, ponieważ takie działanie w istocie doprowadziłoby do zmiany oferty, co jest niedopuszczalne na gruncie postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Wskazać należy, że przepis art. 87 ust. 1 PZP dotyczy wyjaśnienia wątpliwości, nie zaś zmiany czy poprawienia oferty (wyrok KIO z dnia 20.02.2018r. KIO 205/2018). Podkreśla się w orzecznictwie, że na drodze wyjaśnień treści oferty Wykonawca może korygować lub doprecyzować jej treść. Intencją ustawodawcy w żadnym wypadku nie było jednak poprzez wprowadzenie tej instytucji umożliwienie Wykonawcom dowolnego zmieniania swojego oświadczenia woli wyrażonego w samej ofercie (wyrok KIO z 21.12.2017r. KIO 2574/17; KIO 2576/17).  

Nie może budzić wątpliwości, że przepis art. 87 ust. 1 PZP stanowi narzędzie Zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty Wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą. Wyjaśnienie to usprawiedliwienie, umotywowanie, uczynienie czegoś zrozumiałym, podanie powodów, motywów. Wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 PZP mogą służyć wyłącznie rozwianiu wątpliwości co do tego, co już w ofercie zostało przedstawione, przepis ten natomiast wprost zabrania dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty (wyrok KIO z 20.10.2017r. KIO 2082/17).

Wyjaśnienia nie mogą wprowadzać jakichkolwiek zmian do treści pierwotnie złożonej oferty, mogą natomiast, co najwyżej doprecyzowywać okoliczności niejasne, ale wynikające wprost z całościowej treści oferty (KIO 1895/17 wyrok  z dnia  25.09.2017r.).

Instytucja ta nie może być zatem wykorzystywana przez Wykonawców do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zakazujących zmiany treści oferty. Ponadto hipotetyczne przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy, w których podaje on nowe okoliczności, nie wynikające z treści oferty, należałoby uznać za naruszające podstawowe zasady, na których opiera się Prawo zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (wyrok KIO z 03.10.2017r. KIO 1948/17).

Zamawiający nie mając żadnych wątpliwości, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (załącznik A do Formularza oferty) załączony do oferty, jest niezaprzeczalnie jej częścią integralną, badał możliwość zastosowania dyspozycji wyrażonej w treści art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Jednakże w toku oceny i badania oferty oraz załączonej do niej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty stwierdził niemożność poprawienia innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w jej treści. Zamawiający podkreśla, iż omyłki te w jego ocenie były nader istotne, a ich poprawienie spowodowało by w istocie zmianę treści złożonej oferty.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo, między innymi wyrok z dnia 19.02.2018r. (KIO 204/2018), gdzie stwierdzono: „3. Intencją ustawodawcy na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. było uczynienie dopuszczalnym poprawianie wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia woli wykonawcy w istotnym zakresie. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy, tj. na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej poprawie ofercie. Podkreśla się również, że poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, choć oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw.”.

Uzasadnieniem wyrażonej wyżej tezy jest również wyrok z dnia 21.02.2018r. (KIO 231/2018), gdzie stwierdzono: „Pod pojęciem "omyłki", o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., należy rozumieć niezamierzony błąd wykonawcy, skutkujący niezgodnością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Jak wynika z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 p.z.p., omyłka uregulowana w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie musi być oczywista - przyjmuje się, iż może ona być ustalana na podstawie treści samej oferty lub treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co więcej, sposób jej poprawienia może zostać ustalony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p.. Poprawienie omyłki nie może jednak powodować istotnych zmian w treści oferty”.

Prezentowane stanowisko Zamawiającego znajduje również swoje potwierdzenie w poglądzie Michała Bały wyrażonym w treści artykułu pt. „Omyłka czy zamierzona niezgodność”, w którym można przeczytać między innymi, że „Poprawienie w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., nie może powodować wytworzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli wykonawcy, np. w przedmiocie oferowanego świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający nie posiada żadnych danych i informacji. [...] Innymi słowy, wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie rzeczywistego oświadczenia woli wykonawcy” (Michał Bala, „Omyłka czy zamierzona niezgodność”, [w:] „Monitor Zamówień Publicznych” 2016.2.22, str. 25, Teza nr 2).

Zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a więc w tym przypadku sprowadzałby się do obowiązku przyjęcia przez zamawiającego dowolnej dostawy, która opatrzona byłaby chociażby w części oznaczeniami z oferty.

Ponadto taka sytuacja, że część wykonawców miałaby prawo sprecyzować lub uzupełnić ofertę (poza przypadkami wyraźnie określonymi w przepisach Prawa zamówień publicznych) już po terminie składania ofert jest uznawana w orzecznictwie za niedopuszczalną i naruszającą zasadę równego traktowania wykonawców. Mówi o tym wyrok KIO z dnia 7 marca 2016 r. sygn. akt: KIO 250/16 "Dopuszczenie do sformułowania, bądź skonkretyzowania przez wykonawcę treści oferty po upływie terminu składania ofert, byłoby sprzeczne z zasadą równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 p.z.p." Wyraźne stanowisko w tym zakresie prezentuje również Krajowa Izba Odwoławcza, wskazując w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. sygn. akt: KIO 1045/16 "Zgodność treści oferty z treścią SIWZ oceniana jest według stanu na dzień złożenia oferty. Po złożeniu oferty możliwe jest jedynie wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p., z wyłączeniem negocjacji oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 2 tego artykułu.(...)"

Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP jest konieczne i w pełni uzasadnione, a obligatoryjne zastosowane dyspozycji wynikającej z powołanej postawy prawnej jest konieczne, ponieważ ocena oferty potwierdza, iż oferta nie spełnia wymagań wynikających z treści SIWZ w aspekcie dotyczącym oferowanego  przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 - PW PERSPEKTYWA Barbara Szczepaniec, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający po zapoznaniu się z treścią oferty złożonej przez Firmę PW PERSPEKTYWA stwierdził, iż podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej w skrócie PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie między innymi z pkt 10) SIWZ Wykonawca zobowiązany był złożyć wraz z ofertą prawidłowo wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową stanowiący Załącznik A do Formularza oferty, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umożliwiający Zamawiającemu weryfikację i porównanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia co do jego zgodności z treścią SIWZ.

W celu poprawnego złożenia oferty Wykonawca winien wypełnić wszystkie kolumny załącznika A do Formularza oferty dotyczące zaoferowanego produktu dotyczące każdej z pozycji przedmiotu zamówienia, w tym:

1)   kolumna – producent/marka,

2)   kolumna – oferowany produkt,

Zamawiający pismem z dnia 05.09.2019 wezwał Wykonawcę zgodnie z pkt 6 ppkt. 1.2.4 SIWZ o przesłanie kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego potwierdzających, że zaoferowany w poz. 71 Załącznika A do Formularza oferty produkt, tj: Pronto Multi Surface Cleaner firmy sc Johnson/Pronto spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Wykonawca w piśmie z dnia 09.09.2019 przesłał dokumenty dotyczące produktu zaoferowanego w pozycji 71, w których Zamawiający nie znalazł informacji, że zawartość substancji niebezpiecznych (ropa naftowa) 5-10 %, gęstość względna 0,97 g/cm3, w związku z czym pismem z dnia 16.09.2019  wezwał Wykonawcę o doprecyzowanie, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania SIWZ oraz przesłanie dokumentów zgodnych z pkt 6 ppkt. 1.2.4 SIWZ. W odpowiedzi z dnia 18.09.2019 firma Perspektywa przesłała kartę charakterystyki dotyczącą produktu o nazwie Pronto Lime, a nie zaoferowanego pierwotnie produktu o nazwie Pronto Multisurface Cleaner Firmy sc Johnson/Pronto.

W ocenie Zamawiającego jest to istotna zmiana treści oferty, która nie może być potraktowana jako oczywista omyłka pisarska, a zmiana oferowanego produktu.

Analogicznie potraktować należy pozycję 78 Załącznika A do Formularza oferty, w której Zamawiający wymagał: Proszek do prania tkanin białych w pralkach automatycznych oraz do prania ręcznego, pakowany po 7-7,5 kg oraz w pozycję 79: Proszek do prania tkanin kolorowych w pralkach automatycznych oraz prania ręcznego, pakowanego po 7-7,5 kg. Wykonawca zaoferował odpowiednio w pozycji 78 - Rex proszek do prania bieli firmy Henkel oraz w pozycji 79 - Rex proszek do prania koloru firmy Henkel. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego producentem proszku Rex jest firma Burnus, a nie firma Henkel. 

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do wyjaśnień pozycji 78 oraz 79 na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP w powyższym zakresie, ponieważ takie działanie w istocie doprowadziłoby do zmiany oferty, co jest niedopuszczalne na gruncie postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Zamawiający zauważa, iż nie ma możliwości ewentualnego wyjaśnienia lub poprawienia oferty Wykonawcy w opisanym wyżej aspekcie, na podstawie art. 87 ust. 1 lub art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP. Zdaniem Zamawiającego ewentualne wyjaśnienia lub uzupełnienia czy też poprawienia oferty byłyby uznane za niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty lub jej istotne zmiany i doprowadziły de facto do zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających m.in. z art. 7 ustawy PZP, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty Wykonawcy PW PERSPEKTYWA Barbara Szczepaniec w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o powołaną podstawę prawną.

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy

PZP. w powyższym zakresie, ponieważ takie działanie w istocie doprowadziłoby do zmiany oferty, co jest niedopuszczalne na gruncie postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Wskazać należy, że przepis art. 87 ust. 1 PZP dotyczy wyjaśnienia wątpliwości, nie zaś zmiany czy poprawienia oferty (wyrok KIO z dnia 20.02.2018r. KIO 205/2018). Podkreśla się w orzecznictwie, że na drodze wyjaśnień treści oferty Wykonawca może korygować lub doprecyzować jej treść. Intencją ustawodawcy w żadnym wypadku nie było jednak poprzez wprowadzenie tej instytucji umożliwienie Wykonawcom dowolnego zmieniania swojego oświadczenia woli wyrażonego w samej ofercie (wyrok KIO z 21.12.2017r. KIO 2574/17; KIO 2576/17). 

Nie może budzić wątpliwości, że przepis art. 87 ust. 1 PZP stanowi narzędzie Zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty Wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą. Wyjaśnienie to usprawiedliwienie, umotywowanie, uczynienie czegoś zrozumiałym, podanie powodów, motywów. Wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 PZP mogą służyć wyłącznie rozwianiu wątpliwości co do tego, co już w ofercie zostało przedstawione, przepis ten natomiast wprost zabrania dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty (wyrok KIO z 20.10.2017r. KIO 2082/17).

Wyjaśnienia nie mogą wprowadzać jakichkolwiek zmian do treści pierwotnie złożonej oferty, mogą natomiast, co najwyżej doprecyzowywać okoliczności niejasne, ale wynikające wprost z całościowej treści oferty (KIO 1895/17 wyrok  z dnia  25.09.2017r.).

Instytucja ta nie może być zatem wykorzystywana przez Wykonawców do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zakazujących zmiany treści oferty. Ponadto hipotetyczne przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy, w których podaje on nowe okoliczności, nie wynikające z treści oferty, należałoby uznać za naruszające podstawowe zasady, na których opiera się Prawo zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (wyrok KIO z 03.10.2017r. KIO 1948/17).

Zamawiający nie mając żadnych wątpliwości, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) załączony do oferty, jest niezaprzeczalnie jej częścią integralną, badał możliwość zastosowania dyspozycji wyrażonej w treści art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Jednakże w toku oceny i badania oferty oraz załączonej do niej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty stwierdził niemożność poprawienia innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w jej treści. Zamawiający podkreśla, iż omyłki te w jego ocenie były nader istotne, a ich poprawienie spowodowało by w istocie zmianę treści złożonej oferty.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo, między innymi wyrok z dnia 19.02.2018r. (KIO 204/2018), gdzie stwierdzono: „3. Intencją ustawodawcy na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. było uczynienie dopuszczalnym poprawianie wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia woli wykonawcy w istotnym zakresie. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy, tj. na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej poprawie ofercie. Podkreśla się również, że poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, choć oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw.”.

Uzasadnieniem wyrażonej wyżej tezy jest również wyrok z dnia 21.02.2018r. (KIO 231/2018), gdzie stwierdzono: „Pod pojęciem "omyłki", o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., należy rozumieć niezamierzony błąd wykonawcy, skutkujący niezgodnością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Jak wynika z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 p.z.p., omyłka uregulowana w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie musi być oczywista - przyjmuje się, iż może ona być ustalana na podstawie treści samej oferty lub treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co więcej, sposób jej poprawienia może zostać ustalony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p. Poprawienie omyłki nie może jednak powodować istotnych zmian w treści oferty”.

Prezentowane stanowisko Zamawiającego znajduje również swoje potwierdzenie w poglądzie Michała Bały wyrażonym w treści artykułu pt. „Omyłka czy zamierzona niezgodność”, w którym można przeczytać między innymi, że „Poprawienie w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., nie może powodować wytworzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli wykonawcy, np. w przedmiocie oferowanego świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający nie posiada żadnych danych i informacji. [...] Innymi słowy, wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie rzeczywistego oświadczenia woli wykonawcy” (Michał Bala, „Omyłka czy zamierzona niezgodność”, [w:] „Monitor Zamówień Publicznych” 2016.2.22, str. 25, Teza nr 2).

Zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a więc w tym przypadku sprowadzałby się do obowiązku przyjęcia przez zamawiającego dowolnej dostawy, która opatrzona byłaby chociażby w części oznaczeniami z oferty.

Ponadto taka sytuacja, że część wykonawców miałaby prawo sprecyzować lub uzupełnić ofertę (poza przypadkami wyraźnie określonymi w przepisach Prawa zamówień publicznych) już po terminie składania ofert jest uznawana w orzecznictwie za niedopuszczalną i naruszającą zasadę równego traktowania wykonawców. Mówi o tym wyrok KIO z dnia 7 marca 2016 r. sygn. akt: KIO 250/16 "Dopuszczenie do sformułowania, bądź skonkretyzowania przez wykonawcę treści oferty po upływie terminu składania ofert, byłoby sprzeczne z zasadą równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 p.z.p." Wyraźne stanowisko w tym zakresie prezentuje również Krajowa Izba Odwoławcza, wskazując w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. sygn. akt: KIO 1045/16 "Zgodność treści oferty z treścią SIWZ oceniana jest według stanu na dzień złożenia oferty. Po złożeniu oferty możliwe jest jedynie wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p., z wyłączeniem negocjacji oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 2 tego artykułu.(...)"

Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP jest konieczne i w pełni uzasadnione, a obligatoryjne zastosowane dyspozycji wynikającej z powołanej postawy prawnej jest konieczne, ponieważ ocena oferty potwierdza, iż oferta nie spełnia wymagań wynikających z treści SIWZ w aspekcie dotyczącym oferowanego  przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 firmy Matchem 2000 sp. z o.o., ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie między innymi z pkt 10) SIWZ Wykonawca zobowiązany był złożyć wraz z ofertą prawidłowo wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową stanowiący Załącznik A do Formularza oferty, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umożliwiający Zamawiającemu weryfikację i porównanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia co do jego zgodności z treścią SIWZ.

Zamawiający po zapoznaniu się z treścią oferty złożonej przez Firmę Matchem 2000 stwierdził, iż podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej w skrócie PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ, w poniżej opisanym zakresie:

W pozycji 3 Załącznika A do Formularza oferty Zamawiający wymagał: Płyn do mycia  naczyń z lanoliną, łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, ulegający biodegradacji, testowany dermatologicznie, pH dla 1% roztworu 5,0-8,5, Lepkość 1080 – 1800 cP, zapach (m.in. mięta, cytryna, aloes), pojemność 5000 g,  przykładowy produkt: "Ludwik". Wykonawca w pozycji 3 zaoferował produkt: Oskar firmy Kamal, który w swoim składzie nie posiada lanoliny, w związku z czym jest bezsprzecznie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
W pozycji 6 Załącznika A do Formularza oferty Zamawiający wymagał: Mydło w płynie, przeznaczone do każdego rodzaju skóry, zawiera glicerynę i/lub betainę i/lub lanolinę, pH neutralne, kolory: biały lub kremowy, gęstość w 20°C  1,02 – 1,04 g/cm3, rozpuszczalność w wodzie całkowita, różne kompozycje zapachowe, pojemność 5 Litrów, przykładowy produkt: "Attis mydło w płynie". Wykonawca zaoferował produkt Rosa firmy Polin. Ze złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów wynika, iż zaoferowany produkt ma gęstość względną 1,035 +/- 0,04 g/cm³ oraz PH 5,0-7, w związku z czym jest bezsprzecznie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
W pozycji 9 Załącznika A do Formularza oferty Zamawiający wymagał: Kostka do spłuczki, odświeżająca, działająca samoczynnie, usuwająca brud i osady, nadaje efekt niebieskiej wody. Produkt zawiera m.in.: 15 % - 30 % anionowych środków powierzchniowo-czynnych, < 5 %  niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, pH 1% r-ru wodnego: 6-11, zawiera kompozycję zapachową. Pakowana po 1 lub 2 lub 3 sztuki.*, natomiast Wykonawca zaoferował    produkt: General firmy Polhun (doprecyzowana nazwa: GENERAL FRESH-BLUE FORCE KOSTKA DO SPŁUCZKI, niebieska). Ze złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów (karty charakterystyki)  wynika, iż zawartość anionowych środków powierzchniowo czynnych wynosi > 30%, w związku z czym jest bezsprzecznie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
W pozycji  51 Załącznika A do Formularza oferty Zamawiający wymagał: Płyn uniwersalny do czyszczenia różnych powierzchni m. in. mycia podłóg, o zapachu kwiatowym, pH 7 +/-1, zawiera < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowe środki powierzchniowo czynne nadaje się do dużych i małych powierzchni, różne zapachy, można go rozcieńczyć ( 2x 36 ml płynu w 6 L wody- informacja o sposobie dozowania musi być umieszczona na etykiecie produktu) lub stosować nierozcieńczony, pojemność 1000ml, przykładowy produkt: "Ajax floral fiesta", natomiast Wykonawca zaoferował produkt: Extra firmy Kamal oraz przesłał dokumenty: oświadczenie producenta oraz kartę charakterystyki, w których Zamawiający znajduje rozbieżne informacje dotyczące pH oferowanego produktu; na oświadczeniu znajduje się informacja, że pH koncentratu wynosi: 5,5-6,5 , natomiast w karcie charakterystyki znajduje się informacja, że pH wynosi :4,5-6,2, w związku z czym jest bezsprzecznie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
W pozycji 62 Załącznika A do Formularza oferty Zamawiający wymagał: Preparat myjąco-konserwujący z zawartością polimerów, przeznaczony do mycia podłóg wodoodpornych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych warstwami polimerowymi, pozostawia na powierzchni mikrofilm, nie tworząc stałej warstwy ochronnej. Posiada właściwości nabłyszczające, spełnia normy bezpieczeństwa antypoślizgowego DIN 18032 par.7.5., pH: 8,5 – 9,5 (roztwór 100%), 8 – 9 (roztwór 10%), 7 – 8 (roztwór 1%), lepkość: 10 mm2/s, gęstość: 1,02 g/cm3, pojemność 1000ml, przykładowy produkt: "Pramol Ecofloor Polymer", natomiast Wykonawca zaoferował produkt: Premium nr 4 firmy Kleen Purgatis. Ze złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów, tj. oświadczenia własnego, wynika, iż pH 7-8 roztworów roboczych o wartościach 1% do 10%, w związku z czym jest bezsprzecznie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP jest konieczne i w pełni uzasadnione, a obligatoryjne zastosowane dyspozycji wynikającej z powołanej postawy prawnej jest konieczne, ponieważ ocena oferty potwierdza, iż oferta nie spełnia wymagań wynikających z treści SIWZ w aspekcie dotyczącym oferowanego  przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.                                      

 


Powrót