Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-02

Kraków, dn. 02 października 2019r.

Sprawa znak: 141.2713.15.2019

Nr wew. pisma 141.2713.15.2019/10                                                         

 

Adresaci:

  1. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków; mail: komercja@su.krakow.pl

  2. CM UNIMED Sp. z o. o.; ul. Młodej Polski 7; 30-131 Kraków; mail: BOZ@UNIMED-NZOZ.PL

  3. Centrum Medyczne „MED-ALL” s.c. Krystyna Targosz, Jan Targosz, ul. Budziszyńska 1,31-619 Kraków; mail: biuro@med-all.krakow.pl

Dotyczy: postępowania udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową czterech przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, uprzejmie informuje, iż zobowiązany jest do unieważnienia części trzeciej przedmiotowego postępowania zgodnie z pkt 8) pkt 13 Ogłoszenia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w tej części. Wskazać należy, iż jedyna złożona w niniejszym postępowaniu oferta straciła swoją ważność w dniu 01.10.2019r., a Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą o 30 dni.

UZASADNIENIE:

Wykonawca, tj., CM UNIMED Sp. z o. o.; ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający otworzył oferty w przedmiotowym postępowaniu w dniu 02.09.2019r. i zgodnie z pkt.8) ppkt. 16 Ogłoszenia termin związania ofertą wynosił 30 dni, i upłynął w dniu 01.10.2019r. W związku z toczącą procedurą, Zamawiający w dniu 23.09.2019r. wezwał Wykonawcę pismem 141.2713.15.2019/9 do przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni. Do końca 01.10.2019r. nie wpłynęła do Zamawiającego zgoda od Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym złożona przez CM UNIMED Sp. z o. o.; ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków oferta straciła swoją ważność w zakresie części trzeciej przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty CM UNIMED Sp. z o. o.; ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 


Powrót