Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-02

Kraków, dn. 02.10.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.16.2019

Nr wew. pisma 141.2713.16.2019/4                                                            

Adresaci:

  1. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków; mail: komercja@su.krakow.pl

  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GRO-MEDICUS Sp. z o. o.; ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków; mail: gromedicus@poczta.fm

    Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową dwóch przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jako najkorzystniejsza:

- w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków, cena brutto: 71 750,00 zł.

- w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GRO-MEDICUS Sp. z o. o.; ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków, cena brutto: 71 750,00 zł.

Uzasadnienie dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta Firmy SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków, wpłynęła jako jedyna na realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 96,5000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 30 % - 30,0000 pkt; osiągnięcia w czasie wstępnego szkolenia z procedur badawczych – 70% - 66,5000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta Firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GRO-MEDICUS Sp. z o. o.; ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków, wpłynęła jako jedyna na realizację części drugiej przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 84,2500 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 30 % - 30,0000 pkt; osiągnięcia w czasie wstępnego szkolenia z procedur badawczych – 70% - 54,2500 pkt.).

W sprawie podpisania umów na część 1 i 2 przedmiotu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót