Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.67.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-08

Ogłoszenie nr 510212911-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589207-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.67.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości. 1.2 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu (możliwości niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym (40%). 1.3 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów stanowiących przedmiot umowy, na własny koszt oraz do ich wniesienia i rozładunku do miejsca i pomieszczeń, w których mieszczą się jednostki organizacyjne UJ CM, a określone w poszczególnych zamówieniach, niezależnie od wartości zamówienia. Budynki, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne Zamawiającego rozmieszczone są na terenie całego miasta Krakowa. Wykonawca każdorazowo w adresie wysyłki wskazuje osobę podaną w zamówieniu. Wskazana w adresie wysyłki osoba jest odpowiedzialna za odbiór oraz nadzór nad poprawnością merytoryczną otrzymanych produktów oraz sprawdzenie czy otrzymane produkty są pełnowartościowe. Wykaz głównych lokalizacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, do których będzie sukcesywnie dostarczany przedmiot zamówienia to: ul. św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Wielicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Podwale, inne lokalizacje wskazane każdorazowo na druku zamówienia Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski, przy czym liczba przesyłek na inny adres niż jednostki UJ CM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera kalkulację ceny stanowiącą Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (plik w formacie Excel). 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.7.1 Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywne dostawy wskazanych przez Zamawiającego odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.7.2 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień drogą elektroniczną, składanych przez Dział Zaopatrzenia UJ CM Sekcję Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać odczynniki od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach 9.00-14.00. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia. Dowodem potwierdzenia złożenia zamówienia będzie potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną lub automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system elektroniczny Wykonawcy. 1.7.4 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres danej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, wskazany w zamówieniu oraz inne lokalizacje wskazane każdorazowo na druku zamówienia Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski, przy czym liczba przesyłek na inny adres niż jednostki UJ CM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. 1.7.5 Realizacja każdej partii zamówienia w zależności od zapotrzebowania w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia* warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem pkt 13) SIWZ. (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy). 1.7.6 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji ceny stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 1.7.7 Wykonawca będzie doręczał faktury do Zamawiającego zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu oferty, przy uwzględnieniu możliwości zmiany wynikającej z treści wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ. 1.7.8 W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zmawiającego (przesłanego pisemnie, faxem lub e-mailem) w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem kolejnych faktur. 1.7.9 Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) i warunki przechowywania produktów stanowiących przedmiot umowy na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 1.7.10 Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno. Każda paczka zawierająca odczynniki będzie oznakowana informacją o temperaturze transportu i przechowywania, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy, a Wykonawca zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność za poniesione koszty z tym związane. 1.7.11 Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w piątym dniu roboczym każdego miesiąca tj.: - raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc, - raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału, - raportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru. Raport zbiorczy zawierający ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy. 1.7.12 Termin ważności (przydatności) każdego odczynnika w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta. 1.7.13 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.7.14 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych produktów stanowiących przedmiot umowy na produkty wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 1.8 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.9 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji produktu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza wymianę na ich odpowiednik, o takich samych lub lepszych parametrach jak asortyment wycofany (zawieszony) z produkcji, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu. 1.10 Zamawiający wymaga aby odczynniki stanowiące przedmiot umowy pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również deklaracje zgodności WE lub CE które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. 1.11 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał w niektórych przypadkach oprócz opisu zawierającego wymagania oraz parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne, także nazwę handlową producenta bądź produktu lub markę albo typ czy symbol, numer katalogowy przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu przykładowego i wzorcowego określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Wskazanie nazwy handlowej producenta bądź produktu lub marki albo typu czy symbolu nie ma na celu wskazanie bezpośrednio na producenta bądź produkt lub markę albo typ czy symbol, a zostało podane jedynie dla przykładu i ułatwienia Wykonawcom doboru oferowanego przedmiotu, jak i ze względów jakościowych, technologicznych i funkcjonalnych, a to z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania oraz posiadane urządzenia. 1.12 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać już w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy jakościowe, techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta i produktu, typu lub symbolu oferowanego przedmiotu oraz opisu jego właściwości i parametrów (kompletne karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 1.13 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaoferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia i w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, foldery lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania, maksymalnie o 12 miesięcy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację ceny stanowiącą Załącznik A do Formularza oferty (zalecany także w formie edytowalnej w wersji elektronicznej (np. płyta cd/ dvd, pendrive)), zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania, oraz dla produktów równoważnych karty charakterystyki lub karty katalogowe, lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696300-8 – odczynniki chemiczne; 24300000-7 – podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 9. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696300-8
 
Dodatkowe kody CPV: 24300000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25908.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: KRAKCHEMIA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstania Listopadowego 14
Kod pocztowy: 30-298
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30602.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30602.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30602.02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót