Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-08

Ogłoszenie nr 510213280-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580985-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540172544-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.62.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prace demontażowe; 2) Prace montażowe; 3) Prace naprawcze i wykończeniowe w obrębie pomieszczenia stacji transformatorowej - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 1.2 Zakres wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku obejmuje: a) dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie rozdzielnic głównych RgnN0,4kV; b) przeprowadzenie prób działania rozdzielni głównych dla sekcji RG1; c) przeprowadzenie prób działania rozdzielni głównych dla sekcji RG2; d) przeprowadzenie prób działania układu SZR; e) kompensację mocy biernej; f) znakowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych; g) dostawę osprzętu elektroinstalacyjnego; h) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; i) wykonanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym; j) wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej; k) wykonanie pomiarów oraz oceny technicznej; l) sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych urządzeń; m) przeprowadzenie prób rozruchowych i prób działania instalacji elektrycznych. 1.3 Z rozdzielnicy głównej Wykonawca będzie zobowiązany wyprowadzić zasilanie dla: a) tablic piętrowych i duże odbiory na budynku; b) rozdzielnic TSA i TSB, zasilających serwerownie; c) tablic piętrowych komputerowych; d) urządzenia technologii budynku dużej mocy (agregat wody lodowej). 1.4 W ramach zadania należy wykonać zgłoszenie do OSD Tauron Dystrybucja S.A. wymiany tablicy licznikowej znajdującej się w modernizowanym pomieszczeniu. Układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian. 1.5 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacji technicznej: projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest projekt techniczny oraz STWiORB. Zamawiający wskazuje również, iż wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy PZP, tj.: określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w STWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia został zamieszczony opis tych cech.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 45311200-2, 45314310-7, 45315600-4, 45317300-5, 45000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 399942.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P. M. ELEKTRO-MAX Piotr Moroński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ukośna 10
Kod pocztowy: 30-693
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 491306.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491306.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799978.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach lub obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na obszarze Miasta Krakowa o wartości do 100 % zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie robót i instalacji elektrycznych, tj. między innymi budowy/rozbudowy/remontu/przebudowy i demontażu, dostawy, montażu, podłączenia rozdzielnic głównych oraz sprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania instalacji elektrycznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót