Załącznik do ogłoszenia


Dostawa fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.57.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-17

Sprawa znak: 141.2711.57.2019                                                             Kraków, dnia 17.10.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.57.2019/15

                                                                                              

Adresaci:

  1. Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice; mail: lmp@laerdal.com

  2. MEDLINE Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 17; 65-410 Zielona Góra; mail: przetargi@medline.pl

  3. Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, mail: biuro@simedu.pl

  4. REAGO TRAINING Sp. z o. o.; ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa mail: przetargi@reago.pl

  5. MULTIMED Sp. z o. o.; ul. Brukowa 6; 91-341 Łódź, mail: multimed@multimed.com.pl

  6. Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72-510 Wolin, mail: biuro@fantom-fw.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 141-346902 z dnia 24.07.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 156-385108 z dnia 14.08.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jako najkorzystniejsza:

- W zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72 – 510 Wolin, cena brutto: 6 367,71 zł.  

- W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.; ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, cena brutto: 12 339,68 zł.

- W zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.; ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, cena brutto: 22 959,24 zł.

- W zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, cena brutto: 25 505,28 zł.

- W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, cena brutto: 7 783,44 zł.

- W zakresie części 6 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.; ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, cena brutto: 7 087,01 zł.

- W zakresie części 7 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy MULTIMED Sp. z o. o.; ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, cena brutto: 13 613,64 zł.

- W zakresie części 9 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.; ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, cena brutto: 10569,64 zł.

 

Uzasadnienie dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 6 Firmy Wielobranżowej FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72 – 510 Wolin, jest najkorzystniejsza w zakresie pierwszej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 96,2883 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 41,2883 pkt, Okres gwarancji – 5% -5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 1 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 3 firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, wpłynęła na realizację pierwszej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,8333 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,8333 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, jest najkorzystniejsza w zakresie drugiej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 68,3906 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 18,3906 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 2 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 4 firmy REAGO TRAINING Sp. z o. o.; ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa, wpłynęła na realizację drugiej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 45,0000 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 0,0000 pkt.).

Oferta nr 6 Firmy Wielobranżowej FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72 – 510 Wolin, wpłynęła na realizację drugiej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 37,4995 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 32,4995 pkt, Okres gwarancji – 5% - 5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 0,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 3 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, wpłynęła jako jedyna na realizację trzeciej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,0000 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 4 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 3 firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, jest najkorzystniejsza w zakresie czwartej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,4166 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,4166 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 4 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 4 firmy REAGO TRAINING Sp. z o. o.; ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa, wpłynęła na realizację czwartej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 72,4145 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 42,4145 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 30,0000 pkt.).

Oferta nr 6 Firmy Wielobranżowej FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72 – 510 Wolin, wpłynęła na realizację czwartej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 70,4990 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 40,0824 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,4166 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 30,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 5 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 3 firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, jest najkorzystniejsza w zakresie piątej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,8333 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,8333 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 5 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, wpłynęła na realizację piątej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 61,2057 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 16,2057 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 45,0000 pkt.).

Oferta nr 6 Firmy Wielobranżowej FANTOM Andrzej Miętkiewicz; ul. Niedamira 10; 72 – 510 Wolin, wpłynęła na realizację piątej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 42,5127 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 7,0961 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,4166 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 35,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 6 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, jest najkorzystniejsza w zakresie szóstej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,0000 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 6 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 2 firmy MEDLINE Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 17; 65-410 Zielona Góra, wpłynęła na realizację szóstej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 79,2972 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 29,2972 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Oferta nr 3 firmy Simedu Sp. z o. o.; ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, wpłynęła na realizację szóstej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 84,6287 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 29,6287 pkt, Okres gwarancji – 5% - 5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Oferta nr 4 firmy REAGO TRAINING Sp. z o. o.; ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa, wpłynęła na realizację szóstej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 80,4196 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 25,4196 pkt, Okres gwarancji – 5% - 5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 7 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 5 firmy MULTIMED Sp. z o. o.; ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, jest najkorzystniejsza w zakresie siódmej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 85,8998 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 30,8998 pkt, Okres gwarancji – 5% - 5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 7 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, wpłynęła na realizację siódmej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 82,3944 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 32,3944 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Oferta nr 4 firmy REAGO TRAINING Sp. z o. o.; ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa, wpłynęła na realizację siódmej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 80,0000 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% - 5,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 30,0000 pkt.).

Uzasadnienie dla części 9 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.; Hutnicza 6; 40-241 Katowice, jest najkorzystniejsza w zakresie dziewiątej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 95,0000 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 45,0000 pkt, Okres gwarancji – 5% -0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 50,0000 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 9 przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 5 firmy MULTIMED Sp. z o. o.; ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, wpłynęła na realizację dziewiątej części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 64,4183 pkt (kryterium: Cena oferty brutto – 45% - 39,4183 pkt, Okres gwarancji – 5% - 0,0000 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 50% - 25,0000 pkt.).

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W części 8 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia w zakresie części 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9  przedmiotu zamówienia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje w szczególności wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, umowy na część 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9  przedmiotu zamówienia mogą zostać zawarte po upływie 10 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, umowa na część 3  przedmiotu zamówienia może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umów na część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9  przedmiotu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.
Powrót