Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-17

                                                                                                                                                             Kraków, dnia 17.10.2019r.  

      Sprawa znak: 141.2711.83.2019                                                                                                                     

      Nr wew. pisma: 141.2711.83.2019/6

        

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY NR 1, NR 2 I NR 4 Z DN. 16.10.2019r.

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z projektem pt.: „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty nr 1, nr 2 i nr 4 z dnia 16.10.2019r. w sprawie przedmiotowego Ogłoszenia Zamawiający w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej (oferta nr 3) i streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert (oferta nr 5) omyłkowo podał niewłaściwą liczbę przyznanych punktów w kryterium oceny ofert „cena” i w konsekwencji czego omyłkowo podał łączną liczbę punktów przyznanych Oferentom.

Poniżej Zamawiający przedstawia prawidłowe informacje w powyższym zakresie:

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3, złożona przez Radzikowskiego Q Hotel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowymi merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów tj. 81,0000 pkt (kryterium: cena – 70% (70,0000 pkt); kryterium: wyższa jakość usług 20% (1,0000 pkt); kryterium: termin płatności faktury – 10% (10,0000 pkt).

Streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 5, złożona przez UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu i otrzymała ilość punktów: 72,3423 pkt (kryterium: cena – 70% (54,8423 pkt); kryterium: wyższa jakość usług 20% (7,5000 pkt); kryterium: termin płatności faktury – 10% (10,0000 pkt).

Zamawiający wpisał także omyłko niewłaściwy adres e-mail w przypadku adresata 5) tj. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra i informuje, że prawidłowy e-mail Tego Wykonawcy to: kamil@uphotel.pl.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
Powrót