Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-18

Kraków, dn. 18.10.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.19.2019

Nr wew. pisma 141.2713.19.2019/3                                            

Adresat:

Klinika Krakowska Sp. z o. o.; ul. Mehoffera 6; 31-322 Kraków mail: dyrektor@klinika.krakow.pl

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Klinika Krakowska Sp. z o. o.;
ul. Mehoffera 6; 31-322 Kraków
, cena brutto: 71 750,00 zł.

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy - Klinika Krakowska Sp. z o. o.; ul. Mehoffera 6; 31-322 Kraków wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 90,66 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 30 % - 30,00 pkt; osiągnięcia w czasie wstępnego szkolenia z procedur badawczych – 70% - 60,66 pkt.).

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 


Powrót