Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-29

 

Kraków, dnia 29.10.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.13.2019

 Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.13.2019/6

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny oznaczeń ilościowych białek dla projektu „Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.13.2019 w dniu 08.08.2019r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w dniu 13.09.2019r. udzielił zamówienia następującym Wykonawcom: 

  • w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

Immunogen Polska Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów

Wartość umowy brutto: 7 355,40 zł

 

  • w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

BIOKOM Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

Wartość umowy brutto: 5 854,80 zł

 

  • w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia:

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

Wartość umowy brutto: 4 526,40 zł

 

Ponadto Zamawiający przypomina, iż w dniu 19.08.2019r. poinformował o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia z powodu braku ofert (nie złożono żadnej oferty).


Powrót