Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-12-10

Kraków, dn. 10.12.2019r.

 

Sprawa znak: 141.2711.101.2019

Nr wew. pisma 141.2711.101.2019/1                                                         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) na świadczenie usług rekreacyjno–sportowych (basenów, klubów fitness itp.), dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz osób towarzyszących wraz z dostarczeniem 950 karnetów miesięcznych uprawniających do wstępu do obiektów oferujących zajęcia sportowe i rekreacyjne, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.101.2019 w dniu 04.12.2018r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1 z dnia 09.12.2019r.:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę istotnego postanowienia umowy określonego w pkt 1 lit. a), w ten sposób, że Wykonawca zapłaci kare umowną w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy?

 

Obecny zapis zawarty w pkt 1 lit a) istotnych postanowień umowy zakłada obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na wypadek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia na skutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych. W ocenie Wykonawcy, taki zapis może skutkować obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę nawet w sytuacji, kiedy Wykonawca nie ponosi winy z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Może do takiej sytuacji dojść np. na skutek działania siły wyższej lub działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku, karanie Wykonawcy można by uznać za działanie określone w art. 5 kodeksu cywilnego tj. które było by sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę istotnych postanowień umowy w ten sposób, że:

ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy”

 

Pytanie nr 2 z dnia 09.12.2019r.:

Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie istotnych postanowień umowy dotyczących kar umownych, określonych w pkt 1 lit. b), poprzez wskazanie, iż Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, dopiero po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na naprawę lub zaniechanie naruszeń umowy i bezskutecznym upływie tego terminu?

W ocenie Wykonawcy, obowiązek Wykonawca powinien mieć możliwość i czas na reakcję w sytuacji, kiedy doszło do zaniedbań przy wykonywaniu Umowy. Standardem rynkowym jest wyznaczanie Wykonawcom dodatkowego terminu na naprawę naruszenia i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień, które są bardzo dolegliwe dla Wykonawcy, stąd prośba Wykonawcy o zmianę wskazanego w pytaniu postanowienia.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy w pkt 1 lit. b).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia stanowią jego integralną część oraz nie wpływają na konieczność  przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 


Powrót