Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-12-12

Sprawa znak: 141.2711.101.2019                                                                                         

 Kraków, dn. 12.12.2019r.

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT 

otwartych w dniu 12.12.2019 r.

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rekreacyjno–sportowych (basenów, klubów fitness itp.), dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz osób towarzyszących wraz z dostarczeniem 950 karnetów miesięcznych uprawniających do wstępu do obiektów oferujących zajęcia sportowe i rekreacyjne, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.101.2019 w dniu 04.12.2019r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 828 404, 59 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin płatności faktur

Termin realizacji zamówienia

1.

Benefit Systems S.A.

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

739 106,21zł

 

 

termin płatności faktury wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury odpowiednio dla wymagań określonych w Ogłoszeniu.

 

 

 

termin realizacji zamówienia sukcesywnie  przez okres 12 miesięcy w zakładanym terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., z zastrzeżeniem pkt 3) 3 Ogłoszenia

 

 

 


Powrót