Zamówienia ustawowe

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku UJ CM przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III etap). Postępowanie nr 141.2711.28.2021
Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00

Remont konserwatorski elewacji dziedzińca,muru granicznego,naprawa spękań elewacji,sklepień, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej części ściany zachodniej,naprawa posadzek w krużgankach budynku UJ CM. Postępowanie nr 141.2711.22.2021
Termin składania ofert: 2021-06-30 10:00

Dostawa skaningowego systemu konfokalnego opartego na białym laserze w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem”. 141.2713.15.2021
Termin składania ofert: 2021-06-30 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (butelki do hodowli komórkowych, szalki, płytki do hodowli komórkowych) do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia. Postępowanie nr 141.2711.23.2021
Termin składania ofert: 2021-06-25 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. Postępowanie nr 141.2711.19.2021
Termin składania ofert: 2021-06-24 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu nowych węzłów cieplnych w kompleksie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń węzłów cieplnych. Postępowanie nr 141.2711.21.2021
Termin składania ofert: 2021-06-23 10:00

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do monitorowania i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z modułami do pomiaru EKG, parametrów oddechowych oraz saturacji z możliwością nieinwazyjnego badania parametrów hemodynamicznych oraz zmienności rytmu zatokowego serca – 1 sztuka, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94., dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2021-06-18 10:00

Dostawa przenośnych i bezprzewodowych systemów (NIRS) do badania utlenowania mózgu i mięśni wraz z akcesoriami zużywalnymi, dla UJ CM w Krakowie, w ramach Progr. IDUB na podst. um. nr 06/IDUB/2019/94. Postępowanie 141.2713.16.2021
Termin składania ofert: 2021-06-18 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia mienia na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr postępowania 141.2711.25.2021
Termin składania ofert: 2021-06-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich i Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Postepowanie nr 141.2711.13.2021
Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III etap). Postępowanie nr : 141.2711.14.2021
Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

Dostawa dwóch serwerów obliczeniowych oraz dwóch komputerów z monitorami na potrzeby realizacji projektu „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych. Postępowanie 141.2713.13.2021
Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej eksperymentu medycznego na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr postępowania: 141.2711.15.2021
Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczeniowej na rzecz UJ CM, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Nr postępowania 141.2711.17.2021
Termin składania ofert: 2021-06-01 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.45.2020 z dnia 09.09.2020 r. pn. „Wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie nr 141.2711.16.2021
Termin składania ofert: 2021-06-01 09:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.34.2020 z dnia 03.09.2020 r. pn.: „Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w segmencie B Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie nr: 141.2711.12.2021.
Termin składania ofert: 2021-05-31 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH - Zakup, dostawa oraz serwis ultrasprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektometrem mas (UPLC-MS-MS) dla potrzeb Pracowni Toksykologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w Krakowie wraz z uzyskaniem wiedzy na temat szacowanej wartości przedmiotu konsultacji. W.141.7.2021
Termin składania ofert: 2021-05-26 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Postępowanie nr 141.2711.11.2021
Termin składania ofert: 2021-05-24 10:00

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zamrażarki niskotemperaturowej -86stopniC – 5 sztuk, w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, dla UJ – CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.12.2021.
Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

Dostawa systemu do analizy poziomu cytokin/chemokin oraz systemu do homogenizacji kulkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94, odpowiednio od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.11.2021.
Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00