Zamówienia ustawowe

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36-miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Termin składania ofert: 2019-12-30 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.91.2019
Termin składania ofert: 2019-12-20 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Sprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej
Termin składania ofert: 2019-12-16 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.79.2019
Termin składania ofert: 2019-12-09 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”. Sprawa znak: 141.2711.89.2019
Termin składania ofert: 2019-12-09 10:00

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany pomp próżniowych wraz z wykonaniem osprzętu stacji sprężarek w segmencie B budynku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.81.2019.
Termin składania ofert: 2019-12-06 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw central wentylacyjnych Swegon wraz z instalacją chłodzenia w obiektach UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.92.2019.
Termin składania ofert: 2019-12-02 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania audytów ex-post z niezbędnymi badaniami dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0095/16-00 z dnia 31.03.2017r., projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Sprawa znak : 141.2711.82.2019
Termin składania ofert: 2019-11-28 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Opracowanie projektu oraz realizację modernizacji analogowego systemu audiowizualnego sal audytoryjnych A, B, C i D poprzez wykonanie centralnie sterowanego systemu cyfrowego wyświetlania, rejestracji i transmisji sygnałów. W.141.15.2019
Termin składania ofert: 2019-11-22 12:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library i OECD Health Statistics dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.99.2019.
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2020r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta dziewięćdziesiątej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.76.2019
Termin składania ofert: 2019-11-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.72.2019
Termin składania ofert: 2019-11-06 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru mas połączonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dla Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak : 141.2711.86.2019
Termin składania ofert: 2019-11-05 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.84.2019
Termin składania ofert: 2019-10-22 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do nauki zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.69.2019
Termin składania ofert: 2019-10-07 11:00