Załącznik do ogłoszenia


Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.30.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-14

Sprawa znak: 141.2711.30.2017                                                                              Kraków, dn. 14.06.2017r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.30.2017/1

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na zakup i dostawę komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 531897-N-2017 w dniu 13.06.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 1. w pkt 3) ppkt 1.4 SIWZ jest:

  „1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.”

  powinno być:

  „1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zamawiający informuje, iż stosowna zmiana została wprowadzona do ogłoszenia o zamówieniu.

   

 2. w pkt 13) ppkt 5 SIWZ jest:

  „5. Punkty przyznawane za kryterium okres gwarancji będą liczone wg następującego wzoru:

  G = ((Go-24)/12) x 100

  gdzie:

  G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję w miesiącach,

  Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

  Okres gwarancji udzielony ponad  36 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru.

  Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.”

  powinno być:

  „5. Punkty przyznawane za kryterium okres gwarancji będą liczone wg następującego wzoru:

  G = ((Go-12)/24) x 100

  gdzie:

  G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję w miesiącach,

  Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

  Okres gwarancji udzielony ponad  36 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru.

  Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.”

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ, stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.


Powrót