Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-16

Ogłoszenie nr 97793 - 2017 z dnia 2017-06-16 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 527805-N-2017
Data: 07/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym obejmuje w szczególności: 1.1.1. Szafa –aneks kuchenny – 1 sztuka 1.1.2. Szafa biurowa – 4 sztuki 1.1.3. Obudowa grzejnika – 2 sztuki 1.1.4. Biurko – 6 sztuk 1.1.5. Stolik- 1 sztuka 1.1.6. Odbojnik ścienny – 7 sztuk 1.1.7. Regał niski – 1 sztuka 1.1.8. Wieszak naścienny – 1 sztuka 1.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę mebli na miejsce do użytkowania wraz z kompletnym montażem mebli, koszty opakowania, transportu, rozładunku, wniesienia i ustawienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania i wywozu opakowań a także usługi gwarancyjne, usuwanie wad oraz naprawę dostarczonych elementów w okresie gwarancji. 1.3 Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, posiadać aktualne atesty wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli. 1.4 Przedmiot zamówienia został w szczegółowy sposób opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr E do SIWZ dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania 1.5 Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca, składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane systemy, elementy, materiały muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca w przypadku zaoferowania produktów równoważnych oraz produktów, dla których Zamawiający nie wskazał nazwy handlowej, numeru katalowego i producenta/marki przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów/systemów itp. z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanych systemów,elementów, materiałów,urządzeń 1.6Zamawiający zastrzega, iż nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia będzie sprawowany nadzór. Z ramienia Zamawiającego nadzór sprawowany będzie przez autora opracowania projektowego. 1.7 Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4 SIWZ terminie i uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 45 dni, liczonym od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy. Dostawa i montaż mebli zalecana jest w terminie 08.08.2017-14.08.2017. 1.8 Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy dokonał pierwszego pomiaru z natury (dokładny termin i godzina zostanie ustalona z Zamawiającym). 1.9Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny w oparciu o indywidualną kalkulację cenową z podaniem cen jednostkowych określonych elementów odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w Załączniku Nr A formularza oferty, niezbędnych do realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 1.10 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ 1.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 1.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.12.1 Wykonawca musi zaoferować minimum 24 miesięczny okres gwarancji * warunek dodatkowo punktowany za wady dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja za wady obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz wymianę elementów podlegających zużyciu. 1.12.2 Okresem gwarancji objęte są meble i ich części składowe, w szczególności: korpusy,fronty,inne elementy wykonane z płyt meblowych, blaty,zawiasy oraz elementy uzupełniające np. uchwyty, kółka, prowadnice i inne elementy mebli. 1.12.3 Okres gwarancji obejmuje wady ujawnione podczas użytkowania mebli a w szczególności: odbarwienia,łuszczenie się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia,odkształcenia nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika, wadliwe działania zawiasów itp.pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub innych wad materiałów nie będących skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli lub urządzeń.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. 1.1Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym obejmuje w szczególności: 1.1.1. Szafa –aneks kuchenny – 1 sztuka 1.1.2.Szafa biurowa – 4 sztuk 1.1.3. Obudowa grzejnika – 2 sztuki 1.1.4.Biurko – 6 sztuk 1.1.5. Stolik- 1 sztuka 1.1.6. Odbojnik ścienny – 7 sztuk 1.1.7. Regał niski – 1 sztuka 1.1.8. Wieszak naścienny – 1 sztuka 1.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę mebli na miejsce do użytkowania wraz z kompletnym montażem mebli, koszty opakowania, transportu, rozładunku, wniesienia i ustawienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania i wywozu opakowań a także usługi gwarancyjne, usuwanie wad oraz naprawę dostarczonych elementów w okresie gwarancji. 1.3Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP 1.4Przedmiot zamówienia został w szczegółowy sposób opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr E do SIWZ dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania1.5Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca, składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane systemy, elementy, materiały muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca w przypadku zaoferowania produktów równoważnych oraz produktów, dla których Zamawiający nie wskazał nazwy handlowej, numeru katalowego i producenta/marki przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów/systemów itp. z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanych systemów, elementów, materiałów, urządzeń . 1.6 Zamawiający zastrzega, iż nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia będzie sprawowany nadzór. Z ramienia Zamawiającego nadzór sprawowany będzie przez autora opracowania projektowego. 1.7 Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4 SIWZ terminie i uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 45 dni, liczonym od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy. Dostawa i montaż mebli zalecana jest w terminie 08.08.2017-14.08.2017. 1.8 Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy dokonał pierwszego pomiaru z natury (dokładny termin i godzina zostanie ustalona z Zamawiającym). 1.9 Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny w oparciu o indywidualną kalkulację cenową z podaniem cen jednostkowych określonych elementów odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w Załączniku Nr A formularza oferty, niezbędnych do realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 1.10 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ 1.11Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 1.12Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.12.1 Wykonawca musi zaoferować minimum 24 miesięczny okres gwarancji * warunek dodatkowo punktowany za wady dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja za wady obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz wymianę elementów podlegających zużyciu. 1.12.2 Okresem gwarancji objęte są meble i ich części składowe, w szczególności: korpusy,fronty,inne elementy wykonane z płyt meblowych, blaty,zawiasy oraz elementy uzupełniające np. uchwyty, kółka, prowadnice i inne elementy mebli. 1.12.3 Okres gwarancji obejmuje wady ujawnione podczas użytkowania mebli a w szczególności: odbarwienia,łuszczenie się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia,odkształcenia nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika, wadliwe działania zawiasów itp.pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub innych wad materiałów nie będących skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli lub urządzeń.


Powrót