Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Zakupu i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2017-03-02

Sprawa znak: 141.2715.2.2017                                                                                               Kraków, dn. 02.03.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 02.03.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę Inkubatora z atmosferą CO2 i O2, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28262 -2017 z dnia 20.02.2017 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 53 212,08 zł brutto.

 

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

LABSYSTEM S. C.

E. Superata, M. Martini

Ul. Dobrego Pasterza 100,

31-416 Kraków

54 781,08 zł

24 miesiące

Do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum