Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-03-01

Sprawa znak 141.2711.123.2016                                                                                                                                                                                                                              Kraków, 01.03.2017 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 15069 - 2017 w dn. 26.01.2017r.

 

                Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części od 1 do 236 łącznie kwotę brutto 30 190,78 zł

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin płatności faktury

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

 

Łączna cena oferty brutto odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia:

29 984,86 zł

 

 

14 dniowy termin płatności faktury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia.

  od daty zawarcia umowy do 31.12.2017r. odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia

                Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum