Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-04-06

Sprawa znak: 141.2711.16.2017                                                                                                                                  Kraków, 06.04.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 53940 – 2017 z dnia 29.03.2017r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 122 337,86 zł brutto w tym:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

Termin wykonania przedmiotu umowy

Okres gwarancji i rękojmi

Warunki płatności

1

KOLOR Sp. z o.o.

ul. Wielicka 87,

30-552 Kraków

 

133 442,70 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

98 670,14 zł

2 dni robocze

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP

ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków

132 927,65 zł

1-2 dni robocze

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4

GAMMA-BIS Sp. Z o.o. Sp. k

ul. Biskupińska 26,

30-732 Kraków

116 551,36 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum