Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.

Informację opublikowano: 2017-04-18

 Sprawa znak: 141.2711.10.2017                                                                                Kraków, dnia 18.04.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy filtrów
do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

60815-2017 z dnia 06.04.2017r.

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 144.031,89 zł brutto.

 

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych         

 

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Termin dostawy filtrów Hepa

1

ULTRAMARE Sp. z o.o.

ul. Wejherowska 99

84-217 Szemud

Adres do korespondencji:
Al. Wilanowska 267

02-730 Warszawa

148 430,61 zł

7 dni robocze (max. 7 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych

3 dni robocze (max. 14 dni robocze)
od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów HEPA

2

SFM FILTRY ŁUCZAK

Sp. z o.o.

ul. Grodziska 45

05-830 Stara Wieś

Gm. Nadarzyn

152 602,41 zł

7 dni robocze (max. 7 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych

14 dni robocze (max. 14 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów HEPA

3

Remark-Kayser

Sp. z o.o.

ul. Skośna 4

62-080 Tarnowo Podgórne

166 696,33 zł

7 dni robocze (max. 7 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych

10 dni robocze (max. 14 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów HEPA

4

KLIMAFIL s.c.

ul. Siemońska 2

42-500 Będzin

129 150,00 zł

3 dni robocze (max. 7 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych

1 dzień roboczy (max. 14 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów HEPA

5

Biuro Handlowe Eksport – Import

Krzysztof Nowakowski

ul. Kościuszki 9

09-402 Płock

 

131 993,26 zł

7 dni robocze (max. 7 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych

14 dni robocze (max. 14 dni robocze) od otrzymania zamówienia, jako termin dostawy filtrów HEPA

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej

informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum