Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków

Informację opublikowano: 2017-05-16

Sprawa znak 141.2711.14.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kraków, dnia 16.05.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S nr 068-127912  w dnia 06.04.2017r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 1 290 000,00  zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

Termin płatności

1.

Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa

 

1 289 901,00 zł

12 miesięcy

do 12 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

 

 

 

 

                                                         


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum