Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. spr.znak: 141.2711.94.2016

Informację opublikowano: 2016-10-18

Sprawa znak: 141.2711.94.2016               

Kraków, dnia 14.10.2016r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 313511-2016 z dnia 26.09.2016r. na: „Dostawę wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  155 542,79 zł brutto.

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin realizacji dostawy

 

Okres gwarancji i rękojmi

 

Warunki płatności

1

 

„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna

ul. Dworcowa 15a

86-200 Chełmno

 

124 386,42 zł

do 56 dni

26 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

 

HAS-MED Sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

107 679,00 zł

do 28 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum