Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-01-18

Sprawa znak: 141.2711.130.2016                                                                                                                             Kraków, 18.01.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na na sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 5392 - 2017 z dnia 10.01.2017r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 104 971, 80 zł brutto w tym:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

Termin wykonania przedmiotu umowy

Okres gwarancji i rękojmi

Warunki płatności

1

F.P.H. „BIELWOD” s.c.

Stanisław Biel, Jacek Biel

ul. Lubicz 22

31-504 Kraków

92 581,13 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

okres gwarancji nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

„GENERALBUD”

Julian Mikołaj Pudlik

ul. Rzeźnicza 14 B, 32-410 Dobczyce

110 840,46 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

okres gwarancji nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

GAMMA-BIS Sp. Z o.o. Sp. k

ul. Biskupińska 26,

30-732 Kraków

113 482,88 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

okres gwarancji nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum