Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-01-25

Sprawa znak: 141.2711.140.2016

Kraków, 25.01.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 9393 – 2017 z dnia 17.01.2017r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 127 204, 74 zł brutto w tym:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

Termin wykonania przedmiotu umowy

Okres gwarancji i rękojmi

Warunki płatności

1

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

99 381,28 zł

2 dni robocze

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP

ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków

133 735,21 zł

2 dni robocze

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

KOLOR Sp. z o.o.

ul. Wielicka 87,

30-552 Kraków

 

 

135 812,04 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

 

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „GENERALBUD”

 Julian Mikołaj Pudlik

ul. Rzeźnicza 14B,

32-410 Dobczyce

119 292,41 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

5

GAMMA-BIS Sp. Z o.o. Sp. k

ul. Biskupińska 26,

30-732 Kraków

117 306,33 zł

1 dzień roboczy

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

6

JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor

ul. Solskiego 9

32-800 Brzesko

140 002,11 zł

3 dni robocze

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum