Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-03-13

 

 

Sprawa znak: 141.2715.1.2017                                                                                                      Kraków, 21.03.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.1.2017/15

 

wg. rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21357-2017 z dnia 07.02.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 94 ust. 3, jako najkorzystniejsza w zakresie części III została wybrana oferta nr 5 firmy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

 

UZASADNIENIE:

Oferta firmy Bio-Lab Sp. z o.o. ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo została uznana za najkorzystniejszą w informacji z dnia 13.03.2017 r. (nr wew. pisma 141.2715.1.2017/14). Wykonawca odstąpił od podpisania umowy pismem z dnia 20.03.2017 r. W związku z powyższym Zmawiający na podstawie art. 94 ust. 3 wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oferta firmy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 89,0708 pkt.  (cena oferty brutto: waga 60% - 49,0708 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Sprawa znak: 141.2715.1.2017                                                                                                      Kraków, 13.03.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.1.2017/14

 

wg. rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21357-2017 z dnia 07.02.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 1 firmy CytoGen Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 82,2498 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 42,2498 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 3 firmy: Bio-Lab Sp. z o.o. ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała:  96,8642 pkt (cena oferty brutto: waga 60% -56,8642 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 4 firmy: CELLLAB Krzysztof Grabowski, ul. Jagielska 29a, 02-886 Warszawa spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 48,0998 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 42,3855 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% -5,7143 pkt.).

Ponadto oferta nr 5 firmy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 77,6928 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 37,6928 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy: CytoGen Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: CytoGen Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz  spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100, 0000 pkt.  (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 5 firmy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 96,3571 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 56,3571 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt.).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części III przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 firmy: Bio-Lab Sp. z o.o. ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3 firmy: Bio-Lab Sp. z o.o. ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,000 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 5 firmy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 89,0708 pkt.  (cena oferty brutto: waga 60% - 49,0708 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum