Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-04-28

Sprawa znak: 141.2711.16.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.16.2017/5                                                         Kraków, dn. 28.04.2017r.

 

Adresaci:

1)GAMMA-BIS Sp. z o.o. Sp. k

ul. Biskupińska 26,

30-732 Kraków

2)KOLOR Sp. z o.o.

 ul. Wielicka 87,

30-552 Kraków

3)METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

ul. Bardowskiego 2,

43-300 Bielsko-Biała

4)Jerzy Pułczyński Hurtownia

Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP
ul. Filtrowa 5,

30-148 Kraków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164  z póź. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 53940 – 2017 z dnia 29.03.2017r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy GAMMA-BIS Sp. z o.o. Sp. k ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków.

 

Uzasadnienie:

Oferta Firmy GAMMA-BIS Sp. z o.o. Sp. k ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 60 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60 pkt), termin dostawy: – 40% (40 pkt)).

 

Jednocześnie informujemy:

 

Oferta Firmy KOLOR Sp. z o.o.  ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 92,4051 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (52,4051 pkt), termin dostawy: – 40% (40 pkt)).

 

Ponadto informujemy:

 

Oferta Firmy METALZBYT-HURT Sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający pismem z dnia 19.04.2017r. wezwał Wykonawcę do uzupełnień dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.1.3 SIWZ na potwierdzenie, że zaoferowane produkty równoważne spełniają minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. Ponadto Zamawiający w piśmie z dnia 19.04.2017r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień treści złożonej oferty.

Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 21.04.2017r. do godz. 14:00, Wykonawca nie przysłał wymaganych dokumentów i wyjaśnień.

Tym samym treść oferty firmy METALZBYT-HURT Sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na niedostarczenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ dla zaoferowanych produktów równoważnych oraz nie złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 19.04.2017r., należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

 

Oferta firmy Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w swojej ofercie, w załączniku A do Formularza oferty w kolumnie „e“, w pozycjach: 10, 23, 24, 32, 33, 42, 48, 49 podał po dwóch producentów dla zaoferowanych produktów.

Zgodnie z pkt 3) ppkt 5 SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W związku z powyższym treść oferty firmy Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum