Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2017-05-09

Sprawa znak: 141.2715.5.2017                                                                                                      Kraków, 09.05.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.5.2017/4

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 35630-2017 w dniu 02.03.2017 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski Strońsko 20a, Zapolice 98-161, za kwotę brutto 8942,40 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski Strońsko 20a, Zapolice 98-161 spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 85,0000 pkt. (cena oferty brutto: waga 20% -20,0000 pkt., termin realizacji zamówienia: waga 20% -20,0000 pkt., ocena próbek: waga 60% - 45,0000 pkt.)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferta nr 1 firmy STEMCELL TECHNOLOGIES SARL 40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco 38000 Grenoble Francja została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z pkt. 13) SIWZ Zamawiający wymagał aby próbka mogła zostać poddana dalszej ocenie żywotność komórek nie może być <80% a różnica między liczebnością przed mrożeniem i po mrożeniu nie może być większa niż +/-20%. W testowanym medium różnica liczebności komórek przed mrożeniem i po mrożeniu wynosi - 24,285 %. Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jest w pełni uzasadnione, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 15.05.2017 r.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum