Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Informację opublikowano: 2017-05-24

 

Sprawa znak: 141.2711.6.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.6.2017/17                                                Kraków, dn. 24.05.2017r.

 

 

Adresaci:

1) SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

mail: suntar@suntar.pl

 

2)KOMPUTRONIK Biznes Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

adres do korespondencji:

ul. Walerego Sławka 3A

30-633 Kraków

mail: piotr.okarmus@komputronik-biznes.pl

 

3) PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

mail: office@progress.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49214-2017 z dnia 22.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 53465-2017 z dnia 28.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 54395-2017 z dnia 29.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56050-2017 z dnia 31.03.2017r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 zamówienia, została wybrana oferta firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków.

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 94,0777 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (54,0777 pkt), okres gwarancji (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy): 30% (30 pkt), termin dostawy (max. 10 dni robocze, od otrzymania zapotrzebowania): 10% ( 10 pkt).

 

Jednocześnie informujemy:

 

Oferta firmy KOMPUTRONIK Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, adres do korespondencji: ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 90,2366 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (53,9866 pkt), okres gwarancji (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy): 30% (26,25 pkt), termin dostawy (max. 10 dni robocze, od otrzymania zapotrzebowania): 10% ( 10 pkt).

 

Oferta firmy SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 90 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% ( 60 pkt), okres gwarancji (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy): 30% (30 pkt), termin dostawy (max. 10 dni robocze, od otrzymania zapotrzebowania): 10% (0 pkt).

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa znak: 141.2711.6.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.6.2017/16                                                         Kraków, dn. 22.05.2017r.

 

 

Adresaci:

1) OPTISERW Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

mail: biuro@optiserw.pl

 

2) SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

mail: suntar@suntar.pl

 

3) PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

mail: office@progress.com.pl

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49214-2017 z dnia 22.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 53465-2017 z dnia 28.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 54395-2017 z dnia 29.03.2017r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56050-2017 z dnia 31.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 zamówienia, została wybrana oferta firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% ( 60 pkt), okres gwarancji (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy): 30% ( 30 pkt), termin dostawy (max. 10 dni robocze, od otrzymania zapotrzebowania): 10% ( 10 pkt).

 

Jednocześnie informujemy:

 

Oferta firmy OPTISERW Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała 80,3945 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (40,3945 pkt), okres gwarancji (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy): 30% (30 pkt), termin dostawy (max. 10 dni robocze, od otrzymania zapotrzebowania): 10% (10 pkt).

 

Ponadto informujemy:

 

Oferta firmy SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, zostala odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamowienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający pismem z dnia 18.04.2017 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W ZAŁĄCZNIKU A do Formularza oferty (Specyfikacja sprzętu komputerowego – konfiguracja, parametry i warunki wymagane, parametry punktowane) – część II. Urządzenia wielofunkcyjne, Urządzenie wielofunkcyjne UW 2, Zamawiający:

- w kolumnie nr 1 w pozycji nr 1 wymagał: „Funkcje: drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie, faksowanie”.

Wykonawca podał w kolumnie nr 2 w pozycji nr 1: „Funkcje: drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie, faksowanie”.

- w kolumnie nr 1 w pozycji nr 5 wymagał: „Funkcje faksu: Minimalna szybkość faksu:
33,6 kb/s”

Wykonawca podał w kolumnie nr 2 w pozycji nr 5: „Rozdzielczość kopiowania (tekst w czerni): 600 x 600 dpi”

 

Na stronie producenta oferowany model urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark CX317dn nie posiada funkcji faksu. W związku z powyższym Zamawiający poprosił o wyjaśnienie czy zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne UW 1 Lexmark CX317dn posiada funkcję faxu.

Wykonawca pismem z dnia 19.04.2017 r. wyjaśnił, iż zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne UW2 Lexmark CX317dn nie posiada funkcji faxu. W związku z powyższym, Zmawiający na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum