Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Informację opublikowano: 2017-05-31

Sprawa znak: 141.2711.20.2017                                                                      Kraków, dnia  31.05.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/12

Adresaci:

 1. Agrenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; ul. Polska 114; 60-401 Poznań

  e-mail: k.gorzna@argenta.com.pl

 2. Biomaxima S.A.; ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin e-mail: przetargi_emapol@biomaxima.com

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r. oraz zmienionego w BZP nr 67487-2017 w dniu 18.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 70044-2017 w dniu 20.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 71219-2017 w dniu 21.04.2017r.

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Argenta  Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Polska 114, 60-401 Poznań; cena brutto: 1 020,60 zł.

  UZASADNIENIE:

  Oferta nr 1 firmy Argenta  Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Polska 114, 60-401 Poznań spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 92,0634 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 52,0634 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

  JEDNOCZEŚNIE:

  Oferta nr 4 firmy: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 60,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 0,00 pkt).

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.Sprawa znak: 141.2711.20.2017                                                                      Kraków, dnia  31.05.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/13

Adresaci:

 1. VWR International Sp. z o. o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk; e-mail: marcin.gorski@vwr.com

 2. Life Technologies Polska Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17;  00-203 Warszawa

  e-mail: agnieszka.szadrowska@thermofisher.com; plorders@thermofisher.com

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r. oraz zmienionego w BZP nr 67487-2017 w dniu 18.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 70044-2017 w dniu 20.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 71219-2017 w dniu 21.04.2017r.

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: VWR International Sp. z o. o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk; cena brutto: 6 669,56 zł.

  UZASADNIENIE:

  Oferta nr 2 firmy VWR International Sp. z o. o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

  JEDNOCZEŚNIE:

  Oferta nr 3 firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17;  00-203 Warszawa  spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała 93,4235 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 53,4235 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

   


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum