Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-11-17

Sprawa znak: 141.2711.115.2016                                                                                  Kraków, dnia 17.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.115.2016/8

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 334942-2016 w dniu 02.11.2016r. na: sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Pod Chochołami Cafe & Catering Barbara Lampart – Hobrzyk; ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków: cena brutto: 18 680,95 zł

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy Pod Chochołami Cafe & Catering Barbara Lampart – Hobrzyk; ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00  pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), termin płatności – 40% (40,00 pkt)).

 JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 1 firmy Hotel LECH Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Renata Lech, Jan Lech Spółka Jawna, 32-744 Łapczyca, Siedlec 151 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 97,2704  pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (57,2704 pkt), termin płatności – 40% (40,00 pkt)).

Oferta nr 3 firmy UpHotel s.c.; ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 96,9425 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (56,9425 pkt), termin płatności – 40% (40,00 pkt)).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum