Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa aparatu ECHO 3D dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2016-12-01

Sprawa znak: 141.2711.108.2016                                                                                     Kraków, dnia 01.12.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.108.2016/2

ProfiMedical Bestry, Wichury Sp. J

ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

mail: biuro@profimedical.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na zakup i dostawę aparatu ECHO 3D dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.  Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015 ogłoszonego w BZP nr 345456-2016 w dniu 17.11.2016r. i zmienionego w dn. 22.11.2016r. pod nr 348010-2016.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: ProfiMedical Bestry, Wichury Sp. J, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice: cena brutto: 489 888,00 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. j., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Oferta otrzymała 70,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, gwarancja na głowicę 3D – waga 10% - 0,00 pkt., Termin realizacji dostawy – waga 10% - 0,00 pkt., Parametry dodatkowe– waga 10% - 10,00 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum