Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dzierżawa urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-21

Sprawa znak: 141.2711.112.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.112.2016/6                               

Kraków, dn. 21.12.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dzierżawę  urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 349992 - 2016 w dn. 23.11.2016r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej „Tadan” s.c. T. Bończyk, M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Handlowo-Usługowej „Tadan” s.c. T. Bończyk, M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 91 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60 pkt, wiek urządzeń 30% - 21 pkt, czas naprawy urządzenia – 10% - 10 pkt.).

Ponadto:

Oferta Firmy KSERKOP Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 60,  31-404 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 62,1293 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 52,1293 pkt, wiek urządzeń 0% - 0 pkt, czas naprawy urządzenia – 10% - 10 pkt.).

Oferta Firmy ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c., ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków, została odrzucona w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 15.12.2016r. wezwał Wykonawcę do uzupełnień i wyjaśnień treści oferty. Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 20.12.2016 do godziny 14:00, Wykonawca nie przysłał uzupełnień i wyjaśnień treści złożonej oferty. Tym samym oferta firmy ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c., ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na brak przesłania w terminie wskazanym w piśmie z dnia 15.12.2016r. (tj. do dnia 20.12.2016r. do godz. 14:00), wymaganych przez Zamawiającego uzupełnień i wyjaśnień treści złożonej oferty. Ponadto biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnień treści złożonej oferty w piśmie z dnia 15.12.2016r. należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, art. 87 ust. 1 uPzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.   

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 

Sprawa znak: 141.2711.112.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.112.2016/7                               

Kraków, dn. 21.12.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dzierżawę  urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 349992 - 2016 w dn. 23.11.2016r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej „Tadan” s.c. T. Bończyk, M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Handlowo-Usługowej „Tadan” s.c. T. Bończyk, M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 91 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60 pkt, wiek urządzeń 30% - 21 pkt, czas naprawy urządzenia – 10% - 10 pkt.).

Ponadto:

Oferta Firmy KSERKOP Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 60, 31-404 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 60,5263 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 50,5263 pkt, wiek urządzeń 0% - 0 pkt, czas naprawy urządzenia – 10% - 10 pkt.).).

Oferta Firmy ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c., ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków, została odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 15.12.2016r. wezwał Wykonawcę do uzupełnień i wyjaśnień treści oferty. Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 20.12.2016 do godziny 14:00, Wykonawca nie przysłał uzupełnień i wyjaśnień treści złożonej oferty. Tym samym oferta firmy ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c., ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na brak przesłania w terminie wskazanym w piśmie z dnia 15.12.2016r. (tj. do dnia 20.12.2016r. do godz. 14:00), wymaganych przez Zamawiającego uzupełnień i wyjaśnień treści złożonej oferty. Ponadto biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnień treści złożonej oferty w piśmie z dnia 15.12.2016r. należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, art. 87 ust. 1 uPzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum